فیلتر
دانازول 3583
داکتینومایسین 1449
دکاربازین 1372
داسیتاکسل 1256
داپسون 1582
جم فییروزیل 1341
تیوگواتین 1224
تیوریدازین هیدروکلراید 1534
تیوتیکسن 1696
تیوپنتال سدیم 1534
تیلاکتاز 1020
تیکلوپیدین هیدروکلراید 1171
تیروتروفین 980
تیتانیوم دیوکساید 1080
تی اتیل پزازین 1119
تیابندازول 1184
تولنفتات 1468
تولمتین 1275
تولازولین هیدروکلراید 991
توپیرامات 4747
توبرامایسین 1121
تنیپوساید 793
تستوسترون آندکانولت یا انانتات 2971
تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید 2115
تری میپرامین 1128
تری متوپریم 1110
تری متافان کامزیلات 855
تریکلابندازول 1043
تری فلوریدین 994
تریپل سولفا 2125
تریپتورلین 1477
ترویپکامید 925
تریپسترون 819
تربینافین هیدروکلراید 1015
تربینافین (فراورده خوراکی) 1131
تربوتالین سولفات (فراورده استنشاقی) 903
ترانیل سیپرومین 1420
ترانکسامیک اسید 1657
ترامادول هیدروکلراید 1594
ترازودون هیدروکلراید 1153
تتراکوزاکترین 1543
تتراکائین هیدروکلراید(فراورده چشمی) 1468
نتراکائین هیدروکلراید 884
نترابتازین 1248
تاموکسیفن 1966
پیموزاید 1394
پیلوکاربین هیدروکلرایدیانیترات 1029
پیریدوستیگمین بروماید 1088
پیروینیوم 1796
پیرانتل 1120
پیراستام 3010
پیرازین آمید 873
پیپکورونیوم برماید 857
پی پراسیلین 833
پی پرازین هگزاهیدرات 1106
پنی سلامین 1135
پنتوکسی فیلین 1721
پنتامیدین ایزتیونات 972
پنتازوسین 1317
پلی وبنیل الکل 1556
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده چشمی ) 814
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده تزریقی ) 861
پلی میکسین-ان اچ 1752
پریمیدون 1511
پریمتامین 1411
پریماکین 908
پربلوکائین-اف 852
پروکاربازین 865
پروکائین آمید هیدروکلراید 1016
پروستاگلاندین «ئی -2 »(فراورده های مهیلی» 1942
پروستاگلاندین «ئی-2«فراورده های تزریقی » 796
پروستاگلاندین «ئی - 2» (فراورده تزریقی) 827
پروستاگلاندین«ئی - 1» 1020
پروتیونامید 817
پروتامین سولفات 1062
پروپیل تیواوراسیل 1233
پرویوفول 757
پروپافنون هیدروکلراید 906
پروپاستامول هیدروکلراید 870
پرمترین 1184
پرفنازین 3532
پردنیموستین 824
پردنیزون 1279
پرالیدوکسیم کلراید 1031
پرازی کوانتل 1027
پرازوسین 1271
پتیدین هیدروکلراید 1036
پتاسیم کلراید 1417
پتاسیم پابا 2189
پانکورونیوم بروماید 835
پارمومایسین 1008
پاپاورین هیدروکلراید 1056
پابا-پی 761
بیسموت ساب سیترات 4627
بی پریدن هیدروکلراید یالاکتان 1645
بوسولفان 930
بوسرلین 1128
بوسپیرون هیدروکلراید 993
بوتولینوم «آ»توکسین 922
بوپی واکائین هیدروکلراید 787
بوپرنورفین 835
بنزتروپین مزیلات 675
بلئومایسین 881
بلادوناپی بی 2173
پفنیوم هیدروکسی نفتوات 558
برینزولامید 730
بریمونیدین تارترات 1077
بروموکربپتین 685
برتیلیوم تزبلات 563
ب.ث.ژ.(فراورده داخل مثانه ای ) 2026
بتاهیستین دی هیدروکلراید 1605
بتانکول کلراید 967
بتاکسولول 818
بناکاروتن 643
باکلوفن 920
باستراسین 625
اینترفرون«گاما1-ب» 605
اینترفرون «بتا1-ب» 657
اینترفرون «بتا1-آ» 627
اینترفرون «آلفا2-آ» 735
ایکتیول 2558
ایفسفامید 673
ایزونیازید-پی آر 731
ایزوکسوپرین هیدروکلراید 1202
ایزوکربوکسازید 779
ایزوفلوران 662
ایزوترتینوئین 699
ایزوپروترنول هیدروکلراید 780
ایداروبیسین هیدروکلراید 614
ایتراکونازول 816
ایپراتروپیوم برماید 607
ایپراتروپیوم- اس 580
اوکترئوتاید 668
انوکساپارین 1499
انفلوران 611
اندانسترون 1270
آلانزابین 587
اکوتیوفات آیوداید 594
اکسی متولون 1003
اکسی بوتینین کلراید 838
اکساندرولون 1494
افدرین هیدروکلراید 797
اسیدهای چرب امگا-3 783
اسمولول هیدروکلراید 695
استیل کولین کلراید 663
استیل سیستئین 912
استییوگلوکونات سدیم 714
استرونسیم کلراید 601
استرپتومایسین 872
استرپتوکیناز 699
استرپتوزوسین 939
استراموستین سدیم فسفات 801
استرادیول (فراورده موضعی ) 837
استازولامید 990
اسپیرونولاکتون 2270
اسپیرامایسین 856
اسپکتینومایسین 1205
اریتروپویئتین انسانی نو ترکیب 636
ارگوتامین تارترات 817
ادروفونیوم کلراید 801
ادتا کلسیم دی سدیم 815
ادتات سدیم 627
ادتات دی کبالت 652
ادتات دی سدیم 635
اتیدرونات دی سدیم 717
اتومیدات 767
اتوسوکسیمید 776
اتوپوزید 741
اتر 791
اتامبوتول هیدروکلراید 644
اتاکرینیک اسید 701
اپی نفرین (فراورده تزریقی) 905
اپی نفرین (فراورده چشمی ) 760
اپی روییسین هیدروکلراید 668
ابیدوکسیم کلراید 647
آهن (فراورده های تزریقی) 1193
آمیودارون هیدروکلراید 695
آمینوگلوتتیمید 690
آمینوفیلین 801
آمینواسید 650
آمیلوراید -اچ 819
آمیل نیتریت 756
آمیکاسین 955
آمونیوم کلراید 984
آملودیپین 904
آمغوترسین -بی 592
آمینونیوم کلراید 651
آمانتادین هیدروکلراید 2954
آلوپورینول 1449
آلندرونات 695
آلفنتانیل 588
آلبومین انسانی 1096
البندازول 1729
اسیکلوویر(فراورده خوراکی - تزریقی) 830
آسیکلوویر(فراورده موضعی) 696
آسیترتین 934
آسپاراژیناز 758
آزیترومایسین 1761
آزاتیوپرین 1077
آدنوزین 624
آتروپین سولفات(فراورده های خوراکی-تزریقی) 842
آتروپین سولفات (فراورده های چشمی ) 816
آتراکوریوم بزیلات 641
آپومرفین هیدروکلراید 605
آپروتینین 633
یدوکینول 7746
هیوسین ان -بوتیل بروماید 2011
هیدروکینون 1488
هیدروکورتیزون استات(فراورده موضعی ) 4531
هیدروکورتیزون (فراورده چشمی ) 1246
هیدروکورتیزون (فراورده های خوراکی -تزریقی ) 1042
هیدروکلرونیازید 867
هیدروکسی زین هیدروکلراید 2299
ویتامین «د-3» 1305
ویتامین «ث» 911
ویتامین « ب » کمپلکس 2711
ویتامین «ب - 12» 805
ویتامین «ب - 6» 769
ویتامین «ب - 1» 2916
ویتامین «ای» 919
ویتامین "آ+د" (فراورده ای خوراکی ) 1528
ویتامین آ (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 1141
وارپامیل هیدروکلراید 967
نیفدیپین 829
نیستاتین (فراورده خوراکی ) 4368
نیستاتین (فراورده مهبلی 909
نیستاتین (فراورده موضعی) 1295
نیتروگلیسرین (فراورده های دهانی -خوراکی - تزریقی) 1616
نفالین هیدروکلراید یانیترات (فراورده چشمی ) 725
موپیروسین 2048
ناپروکسن 1249
متی مازول 2730
متیل دوپا 920
متیل پردنیزولون 2795
متوکلوپرامید هیدروکلراید 1144
متوکاربامول 3940
مترونیدازیول (فراورده های خوراکی-تزریقی ) 1234
لیندان 2038
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضعی ) 960
لووتیروکسین سدیم 1150
گلی بنکلامید 897
گریزئوفولوین 779
کوتوتریموکسازول 776
کو-آموکسی کلاو 6657
کنتراسپتیوهای خوراکی 1508
کلیندامایسین (فراورده های موضعی) 3039
کلیدینیوم -سی 2624
کلومیپرامین هیدروکلراید 806
کلوتریمازول (فراورده مهبلی) 991
کلوتریمازول (فراورده موضعی) 1132
کلماستین 961
کلسیم (فراورده خوارکی وتزریقی) 976
کلرفنیرامین مالئات 767
کلردیازپوکساید 1551
کلرامفنیکل (فراورده های چشمی ) 893
کتوکونازول (فراورده های موضعی) 818
فنوباربیتال 2935
سیپروفلوگزاسین (فراورده های خوراکی وتزریقی) 696
سولفور 604
سولفاستامیدسدیم 854
سلنیوم سولفاید 1431
سدیم کلراید فراورده های چشمی 1000
سدیم کلراید(فراورده تزریقی) 823
سالیسیلیک اسید 2272
سالبوتامول (فراوده خوراکی -تزریقی) 892
سالبوتامول (فراورده استنشاقی) 871
رانیتیدین 1667
دیلتازم هیدروکلراید 738
دیکلوفناک سدیم(فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 1285
دیفن هیدرامین هیدروکلراید 1253
دی فنوکسیلات 906
دگزامتازون فسفات (فراوده های چشمی وگوشی) 1045
دگزامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی) 1067
دکستروزوسدیم کلراید 692
دکستروز 707
جنتامایسین (فراورده های چشمی) 1799
جنتامایسین (فراورده تزریقی) 860
تریکلوکاربان 646
تری فلوئوپرازین 9242
تریامسینولون ان ان 7838
تریامسنولون آسیتوناید(فراورده های موضعی) 1482
تربامسینولون آستوناید(فراورده تزریقی) 834
تریامترون -اچ 1083
ترفنادین 887
ترتینوئین 2846
تتراسیکلین هیدروکراید (فراورده های موضعی ) 668
تتراسیکلین هیدروکلراید (فراورده های خوراکی) 675
تنراسیکلین هیدروکلراید(فرآورده های چشمی ) 901
تئوفیلین جی 3293
تئوفیلین 2639
پیریتیون زینیک 650
پیروکسیکام (فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 838
پوویدون آیوداین 848
پماد چشمی ساده 793
پرومتازون هیدروکلراید 947
پروژسترون 1295
پروپرانولول هیدرو کلراید 1352
پردنیزولون استان (فراورده های چشمی) 1124
پردنیزولون (فرآورده های خوراکی) 4650
پابا 866
بیزاکودیل 1186
ینزیل ینزوات 749
ینزیدامین هیدروکلراید 808
ینزوئیل پراکساید 998
یکلومتازون دی پروپیونات 989
برم هگزین هیدروکلرید 721
بتامتازون دی سدیم فسفات (فراوده های چشمی ،گوشی ،بینی ) 3101
بتامتازون (فراورده های موضعی ) 5860
بتامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 2136
ایندومتاسین 1085
ایمی پرامین هیدروکلراید 1183
انسولین 863
انالاپریل مائات 659
امپرازول 737
اکسی توسین 703
اکسپکتورانت کدئین 1244
اکسازپام 841
استرادیول والرات (فرآورده های خوراکی وتزریقی ) 2340
اریترومایسین (فراورده های موضعی) 1148
اریترومایسین (فراوده خوراکی وتزریقی) 1013
اریترومایسین (فراورده چشمی) 1281
ارگوتامین -سی 1822
اتینیل استرادیول 813
آسیکلووبر(فراورده چشمی) 580
آتنولول 643
آب مخصوص تزریق 625
آ اس آ کدئین 917
هماتینیک 1821
ویتامین ث 1051
ویتامین (ب)کمپلکس 2571
ویتامین (ب-6) 1261
ویتامین (آ+د)(فراوده موضعی) 841
ویتامین (آ)(فراورده چشمی) 1288
نفازولین هیدروکلراید یانیترات (فراورده بینی ) 1037
مولتی ویتامین ومینرال 912
مولتی ویتامین تراپئوتیک 667
مولتی ویتامین وآهن 1063
مولتی ویتامین 1745
منیزیم هیدروکساید 2931
منتول سالیسیلات 1148
متیل سالیسیلات 1264
مبندازول 7774
ماینوکسیدیل (فرآورده های موضعی) 1814
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضوعی ) 2278
گریپ کودکان 963
گایفنزین 676
کلرهگزیدین گلوکانات 1043
کلرفنیرامین مالئات 804
کروتامیتون 1377
کالامین - دی 1826
کاربامید پراکساید 660
فولیک اسید 752
فنیل افرین هیدروکلراید (فرآورده های بینی ) 2674
فروس سولفات 2118
سیلورسولفادیازین 1416
سوکرالفیت 3383
سوربیتول 2095
سرماخوردگی بزرگسالان 1035
سدیم کلراید (فراورده شستشو دهنده ) 2269
سدیم کلراید (فراورده بینی ) 1868
سدیم فلوئوراید 579
ستیل پیریدینیوم کلراید 699
ستریمید -سی 1075
سالیسیلیک اسید 733
زینک اکساید 1247
زغال فعال 660
دیمن هیدرینات 1222
دیکلوفناک دی اتیل آمونیم 802
دیفن هیدامین هیدروکلراید 535
دیفین هیدارمیت کامپاند 705
دکسترومتورفان -هیدرویروماید 812
دکسترومتورفان -پی 2678
دکسپانتول 809
دایمتیکون فعال شده 13676
دایجستیو 5939
پیروکسکام 775
پوویدون آیوداین 719
پماد سوختگی 949
پسودوافدرین هیدروکلراید 1156
پانکراتین 1500
بیزاکودیل 5951
اکسپکتورانت 672
اشک مصونوعی 644
ا .آر .اس 714
آنتی هیستامین دکونژستان 1440
ایبوبروفن 966
اکسپکتورانت 1017
اشک مصنوعی 1147
استامینوفن 1974
اُ.آر.اِس 894
آنتی هموروئید 6397
آلومینیوم هیدروکساید 1237
آلومینیوم اِم جی 2848
آ.ث.آ 1857
آ.اس.آ 3175
والپروئيك‌ 2252
وارفارين‌ 2466
وارپاميل‌ 1931
هيدروكلروتيازيد 2153
نيفديپين‌ 1812
نيتروگليسرين‌ 2332
نيتروفورانتوئين‌ 2012
نفازودون‌ 1841
مدروکسی پروژسترون 12201
متيل‌فنيديت‌ 1951
متيل‌پردنيزولون‌ 1818
متفورمين‌ 2225
مترونيدازول‌ 2611
ليتيوم‌ 1750
لووستاتین‌ 1659
لووتيروكسين‌ 1674
لورازپام‌ 2380
کلونازپام‌ 2130
کلومیپرامین‌ 2179
کلستیرامین‌ 1569
كلاريترومايسين‌ 1764
كتوپروفن‌ 1473
كاربامازپين 6269
کاپتوپریل‌ 1978
فني‌توئين‌ 1827
فلووستاتين‌ 1432
فلوكونازول‌ 1675
فلوکستین 2915
فکسوفنادین‌ 2281
فاموتیدین‌ 1752
كلريد پتاسيم‌ 1796
سيساپرايد 1528
سیپروفلوکساسین‌ 2092
سفیکسیم 1900
سفوروکسیم‌ 1674
سفالکسین‌ 1882
سفاکلور 1474
سفادروکسیل‌ 1576
سرترالین 2579
سایمتیدین‌ 1662
رانیتیدین 2199
دیلتیازم‌ 1693
دیگوکسین‌ 1669
دیکلوفناک‌ 2087
دیفن‌هیدارمین‌ 1626
دیازپام‌ 1713
داکسی سایکلی 2571
جمفیبروزیل‌ 1867
تیمولول‌ 1580
تریامترن‌ هیدروکلروتیازید 1540
تاموکسیفن‌ 2006
پنی‌سیلین‌ وی (V) 1783
پنی‌سیلین‌ جی‌ (G) 1747
پنتوکسیفیلین‌ 1710
پروپرانولول 2069
پاروکستین‌ 2117
بوسپیرون‌ 1745
بکلومتازون‌ استنشاقی‌ 1527
ایزوسورباید 1714
ایندومتاسین 2366
ایمیپرامین 1748
ايتودولاك 1504
ایبوپروفن‌ 1686
انسولين‌ رگولار 1569
اگزاسیلین 1511
افلوکساسین 1588
استروژن کونژوگه 3271
استراديول‌ 1820
استامینوفن کدئین 1696
استامینوفن‌ 1581
اسپری‌ بینی بکلومتازون‌ 1630
آسبوتولول‌ 1461
اریترومایسین‌ 1820
آمی‌تریپتیلین‌ 1881
آموکسی‌سیلین‌کلاوولانات‌ 1536
‌آموکسی‌سیلین 1737
آملودیپین‌ 1757
آمپی‌سیلین‌ 1735
آلندرونات‌ 1553
آلپرازولام 7687
آلبوترول‌ 1527
آسیکلوویر 1780
آسپیرین 1672
آزيترومايسين 2033
آتنولول‌ 2194