فیلتر
دانازول 3594
داکتینومایسین 1451
دکاربازین 1372
داسیتاکسل 1258
داپسون 1583
جم فییروزیل 1341
تیوگواتین 1225
تیوریدازین هیدروکلراید 1536
تیوتیکسن 1703
تیوپنتال سدیم 1538
تیلاکتاز 1023
تیکلوپیدین هیدروکلراید 1175
تیروتروفین 980
تیتانیوم دیوکساید 1082
تی اتیل پزازین 1124
تیابندازول 1187
تولنفتات 1476
تولمتین 1280
تولازولین هیدروکلراید 996
توپیرامات 4778
توبرامایسین 1122
تنیپوساید 794
تستوسترون آندکانولت یا انانتات 2992
تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید 2133
تری میپرامین 1129
تری متوپریم 1112
تری متافان کامزیلات 856
تریکلابندازول 1045
تری فلوریدین 999
تریپل سولفا 2135
تریپتورلین 1477
ترویپکامید 928
تریپسترون 820
تربینافین هیدروکلراید 1018
تربینافین (فراورده خوراکی) 1134
تربوتالین سولفات (فراورده استنشاقی) 903
ترانیل سیپرومین 1429
ترانکسامیک اسید 1664
ترامادول هیدروکلراید 1599
ترازودون هیدروکلراید 1154
تتراکوزاکترین 1551
تتراکائین هیدروکلراید(فراورده چشمی) 1475
نتراکائین هیدروکلراید 886
نترابتازین 1254
تاموکسیفن 1972
پیموزاید 1398
پیلوکاربین هیدروکلرایدیانیترات 1032
پیریدوستیگمین بروماید 1090
پیروینیوم 1808
پیرانتل 1128
پیراستام 3023
پیرازین آمید 876
پیپکورونیوم برماید 861
پی پراسیلین 837
پی پرازین هگزاهیدرات 1108
پنی سلامین 1138
پنتوکسی فیلین 1724
پنتامیدین ایزتیونات 973
پنتازوسین 1322
پلی وبنیل الکل 1558
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده چشمی ) 814
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده تزریقی ) 862
پلی میکسین-ان اچ 1757
پریمیدون 1516
پریمتامین 1414
پریماکین 910
پربلوکائین-اف 853
پروکاربازین 865
پروکائین آمید هیدروکلراید 1022
پروستاگلاندین «ئی -2 »(فراورده های مهیلی» 1948
پروستاگلاندین «ئی-2«فراورده های تزریقی » 799
پروستاگلاندین «ئی - 2» (فراورده تزریقی) 831
پروستاگلاندین«ئی - 1» 1021
پروتیونامید 819
پروتامین سولفات 1064
پروپیل تیواوراسیل 1236
پرویوفول 757
پروپافنون هیدروکلراید 908
پروپاستامول هیدروکلراید 872
پرمترین 1190
پرفنازین 3550
پردنیموستین 826
پردنیزون 1283
پرالیدوکسیم کلراید 1031
پرازی کوانتل 1033
پرازوسین 1284
پتیدین هیدروکلراید 1038
پتاسیم کلراید 1420
پتاسیم پابا 2202
پانکورونیوم بروماید 837
پارمومایسین 1012
پاپاورین هیدروکلراید 1063
پابا-پی 764
بیسموت ساب سیترات 4654
بی پریدن هیدروکلراید یالاکتان 1651
بوسولفان 933
بوسرلین 1135
بوسپیرون هیدروکلراید 994
بوتولینوم «آ»توکسین 925
بوپی واکائین هیدروکلراید 791
بوپرنورفین 839
بنزتروپین مزیلات 676
بلئومایسین 883
بلادوناپی بی 2210
پفنیوم هیدروکسی نفتوات 558
برینزولامید 732
بریمونیدین تارترات 1083
بروموکربپتین 687
برتیلیوم تزبلات 566
ب.ث.ژ.(فراورده داخل مثانه ای ) 2039
بتاهیستین دی هیدروکلراید 1624
بتانکول کلراید 970
بتاکسولول 825
بناکاروتن 644
باکلوفن 924
باستراسین 626
اینترفرون«گاما1-ب» 606
اینترفرون «بتا1-ب» 657
اینترفرون «بتا1-آ» 628
اینترفرون «آلفا2-آ» 737
ایکتیول 2590
ایفسفامید 673
ایزونیازید-پی آر 733
ایزوکسوپرین هیدروکلراید 1209
ایزوکربوکسازید 780
ایزوفلوران 663
ایزوترتینوئین 702
ایزوپروترنول هیدروکلراید 780
ایداروبیسین هیدروکلراید 618
ایتراکونازول 822
ایپراتروپیوم برماید 607
ایپراتروپیوم- اس 582
اوکترئوتاید 669
انوکساپارین 1509
انفلوران 612
اندانسترون 1279
آلانزابین 588
اکوتیوفات آیوداید 595
اکسی متولون 1007
اکسی بوتینین کلراید 840
اکساندرولون 1500
افدرین هیدروکلراید 798
اسیدهای چرب امگا-3 785
اسمولول هیدروکلراید 696
استیل کولین کلراید 665
استیل سیستئین 922
استییوگلوکونات سدیم 717
استرونسیم کلراید 602
استرپتومایسین 874
استرپتوکیناز 700
استرپتوزوسین 942
استراموستین سدیم فسفات 804
استرادیول (فراورده موضعی ) 837
استازولامید 991
اسپیرونولاکتون 2298
اسپیرامایسین 860
اسپکتینومایسین 1210
اریتروپویئتین انسانی نو ترکیب 642
ارگوتامین تارترات 819
ادروفونیوم کلراید 807
ادتا کلسیم دی سدیم 816
ادتات سدیم 629
ادتات دی کبالت 653
ادتات دی سدیم 637
اتیدرونات دی سدیم 719
اتومیدات 769
اتوسوکسیمید 777
اتوپوزید 741
اتر 794
اتامبوتول هیدروکلراید 646
اتاکرینیک اسید 703
اپی نفرین (فراورده تزریقی) 912
اپی نفرین (فراورده چشمی ) 762
اپی روییسین هیدروکلراید 671
ابیدوکسیم کلراید 649
آهن (فراورده های تزریقی) 1200
آمیودارون هیدروکلراید 697
آمینوگلوتتیمید 692
آمینوفیلین 802
آمینواسید 651
آمیلوراید -اچ 822
آمیل نیتریت 756
آمیکاسین 958
آمونیوم کلراید 988
آملودیپین 908
آمغوترسین -بی 593
آمینونیوم کلراید 652
آمانتادین هیدروکلراید 2978
آلوپورینول 1454
آلندرونات 696
آلفنتانیل 591
آلبومین انسانی 1101
البندازول 1745
اسیکلوویر(فراورده خوراکی - تزریقی) 834
آسیکلوویر(فراورده موضعی) 698
آسیترتین 936
آسپاراژیناز 761
آزیترومایسین 1777
آزاتیوپرین 1080
آدنوزین 625
آتروپین سولفات(فراورده های خوراکی-تزریقی) 846
آتروپین سولفات (فراورده های چشمی ) 819
آتراکوریوم بزیلات 642
آپومرفین هیدروکلراید 611
آپروتینین 636
یدوکینول 7788
هیوسین ان -بوتیل بروماید 2039
هیدروکینون 1496
هیدروکورتیزون استات(فراورده موضعی ) 4568
هیدروکورتیزون (فراورده چشمی ) 1252
هیدروکورتیزون (فراورده های خوراکی -تزریقی ) 1048
هیدروکلرونیازید 878
هیدروکسی زین هیدروکلراید 2326
ویتامین «د-3» 1311
ویتامین «ث» 916
ویتامین « ب » کمپلکس 2761
ویتامین «ب - 12» 806
ویتامین «ب - 6» 772
ویتامین «ب - 1» 2955
ویتامین «ای» 928
ویتامین "آ+د" (فراورده ای خوراکی ) 1548
ویتامین آ (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 1148
وارپامیل هیدروکلراید 970
نیفدیپین 832
نیستاتین (فراورده خوراکی ) 4415
نیستاتین (فراورده مهبلی 916
نیستاتین (فراورده موضعی) 1306
نیتروگلیسرین (فراورده های دهانی -خوراکی - تزریقی) 1626
نفالین هیدروکلراید یانیترات (فراورده چشمی ) 729
موپیروسین 2062
ناپروکسن 1258
متی مازول 2756
متیل دوپا 926
متیل پردنیزولون 2808
متوکلوپرامید هیدروکلراید 1149
متوکاربامول 3997
مترونیدازیول (فراورده های خوراکی-تزریقی ) 1243
لیندان 2069
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضعی ) 968
لووتیروکسین سدیم 1159
گلی بنکلامید 901
گریزئوفولوین 782
کوتوتریموکسازول 776
کو-آموکسی کلاو 6715
کنتراسپتیوهای خوراکی 1519
کلیندامایسین (فراورده های موضعی) 3106
کلیدینیوم -سی 2646
کلومیپرامین هیدروکلراید 810
کلوتریمازول (فراورده مهبلی) 996
کلوتریمازول (فراورده موضعی) 1150
کلماستین 966
کلسیم (فراورده خوارکی وتزریقی) 981
کلرفنیرامین مالئات 769
کلردیازپوکساید 1558
کلرامفنیکل (فراورده های چشمی ) 895
کتوکونازول (فراورده های موضعی) 822
فنوباربیتال 2979
سیپروفلوگزاسین (فراورده های خوراکی وتزریقی) 701
سولفور 606
سولفاستامیدسدیم 858
سلنیوم سولفاید 1439
سدیم کلراید فراورده های چشمی 1008
سدیم کلراید(فراورده تزریقی) 827
سالیسیلیک اسید 2309
سالبوتامول (فراوده خوراکی -تزریقی) 897
سالبوتامول (فراورده استنشاقی) 873
رانیتیدین 1682
دیلتازم هیدروکلراید 741
دیکلوفناک سدیم(فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 1298
دیفن هیدرامین هیدروکلراید 1256
دی فنوکسیلات 911
دگزامتازون فسفات (فراوده های چشمی وگوشی) 1049
دگزامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی) 1069
دکستروزوسدیم کلراید 695
دکستروز 709
جنتامایسین (فراورده های چشمی) 1805
جنتامایسین (فراورده تزریقی) 862
تریکلوکاربان 646
تری فلوئوپرازین 9308
تریامسینولون ان ان 7930
تریامسنولون آسیتوناید(فراورده های موضعی) 1500
تربامسینولون آستوناید(فراورده تزریقی) 838
تریامترون -اچ 1088
ترفنادین 889
ترتینوئین 2870
تتراسیکلین هیدروکراید (فراورده های موضعی ) 671
تتراسیکلین هیدروکلراید (فراورده های خوراکی) 677
تنراسیکلین هیدروکلراید(فرآورده های چشمی ) 902
تئوفیلین جی 3328
تئوفیلین 2667
پیریتیون زینیک 652
پیروکسیکام (فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 842
پوویدون آیوداین 851
پماد چشمی ساده 795
پرومتازون هیدروکلراید 948
پروژسترون 1301
پروپرانولول هیدرو کلراید 1364
پردنیزولون استان (فراورده های چشمی) 1126
پردنیزولون (فرآورده های خوراکی) 4690
پابا 867
بیزاکودیل 1189
ینزیل ینزوات 751
ینزیدامین هیدروکلراید 810
ینزوئیل پراکساید 1003
یکلومتازون دی پروپیونات 991
برم هگزین هیدروکلرید 729
بتامتازون دی سدیم فسفات (فراوده های چشمی ،گوشی ،بینی ) 3127
بتامتازون (فراورده های موضعی ) 5936
بتامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 2149
ایندومتاسین 1098
ایمی پرامین هیدروکلراید 1189
انسولین 866
انالاپریل مائات 663
امپرازول 739
اکسی توسین 704
اکسپکتورانت کدئین 1253
اکسازپام 845
استرادیول والرات (فرآورده های خوراکی وتزریقی ) 2369
اریترومایسین (فراورده های موضعی) 1161
اریترومایسین (فراوده خوراکی وتزریقی) 1015
اریترومایسین (فراورده چشمی) 1288
ارگوتامین -سی 1832
اتینیل استرادیول 816
آسیکلووبر(فراورده چشمی) 584
آتنولول 646
آب مخصوص تزریق 628
آ اس آ کدئین 920
هماتینیک 1843
ویتامین ث 1066
ویتامین (ب)کمپلکس 2600
ویتامین (ب-6) 1272
ویتامین (آ+د)(فراوده موضعی) 843
ویتامین (آ)(فراورده چشمی) 1301
نفازولین هیدروکلراید یانیترات (فراورده بینی ) 1045
مولتی ویتامین ومینرال 916
مولتی ویتامین تراپئوتیک 667
مولتی ویتامین وآهن 1074
مولتی ویتامین 1755
منیزیم هیدروکساید 2966
منتول سالیسیلات 1161
متیل سالیسیلات 1271
مبندازول 7875
ماینوکسیدیل (فرآورده های موضعی) 1824
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضوعی ) 2310
گریپ کودکان 971
گایفنزین 679
کلرهگزیدین گلوکانات 1049
کلرفنیرامین مالئات 806
کروتامیتون 1387
کالامین - دی 1843
کاربامید پراکساید 663
فولیک اسید 753
فنیل افرین هیدروکلراید (فرآورده های بینی ) 2705
فروس سولفات 2144
سیلورسولفادیازین 1432
سوکرالفیت 3400
سوربیتول 2120
سرماخوردگی بزرگسالان 1045
سدیم کلراید (فراورده شستشو دهنده ) 2291
سدیم کلراید (فراورده بینی ) 1882
سدیم فلوئوراید 581
ستیل پیریدینیوم کلراید 701
ستریمید -سی 1098
سالیسیلیک اسید 735
زینک اکساید 1254
زغال فعال 663
دیمن هیدرینات 1235
دیکلوفناک دی اتیل آمونیم 803
دیفن هیدامین هیدروکلراید 536
دیفین هیدارمیت کامپاند 707
دکسترومتورفان -هیدرویروماید 815
دکسترومتورفان -پی 2727
دکسپانتول 812
دایمتیکون فعال شده 13857
دایجستیو 5976
پیروکسکام 780
پوویدون آیوداین 722
پماد سوختگی 953
پسودوافدرین هیدروکلراید 1162
پانکراتین 1503
بیزاکودیل 6019
اکسپکتورانت 674
اشک مصونوعی 646
ا .آر .اس 718
آنتی هیستامین دکونژستان 1455
ایبوبروفن 969
اکسپکتورانت 1019
اشک مصنوعی 1149
استامینوفن 2000
اُ.آر.اِس 895
آنتی هموروئید 6447
آلومینیوم هیدروکساید 1240
آلومینیوم اِم جی 2892
آ.ث.آ 1867
آ.اس.آ 3203
والپروئيك‌ 2253
وارفارين‌ 2469
وارپاميل‌ 1934
هيدروكلروتيازيد 2155
نيفديپين‌ 1814
نيتروگليسرين‌ 2335
نيتروفورانتوئين‌ 2015
نفازودون‌ 1842
مدروکسی پروژسترون 12207
متيل‌فنيديت‌ 1952
متيل‌پردنيزولون‌ 1819
متفورمين‌ 2227
مترونيدازول‌ 2614
ليتيوم‌ 1751
لووستاتین‌ 1661
لووتيروكسين‌ 1677
لورازپام‌ 2382
کلونازپام‌ 2132
کلومیپرامین‌ 2182
کلستیرامین‌ 1571
كلاريترومايسين‌ 1765
كتوپروفن‌ 1476
كاربامازپين 6273
کاپتوپریل‌ 1982
فني‌توئين‌ 1828
فلووستاتين‌ 1435
فلوكونازول‌ 1676
فلوکستین 2918
فکسوفنادین‌ 2284
فاموتیدین‌ 1753
كلريد پتاسيم‌ 1797
سيساپرايد 1530
سیپروفلوکساسین‌ 2093
سفیکسیم 1901
سفوروکسیم‌ 1676
سفالکسین‌ 1882
سفاکلور 1475
سفادروکسیل‌ 1579
سرترالین 2581
سایمتیدین‌ 1665
رانیتیدین 2200
دیلتیازم‌ 1694
دیگوکسین‌ 1671
دیکلوفناک‌ 2091
دیفن‌هیدارمین‌ 1628
دیازپام‌ 1713
داکسی سایکلی 2573
جمفیبروزیل‌ 1870
تیمولول‌ 1582
تریامترن‌ هیدروکلروتیازید 1542
تاموکسیفن‌ 2006
پنی‌سیلین‌ وی (V) 1785
پنی‌سیلین‌ جی‌ (G) 1748
پنتوکسیفیلین‌ 1710
پروپرانولول 2071
پاروکستین‌ 2120
بوسپیرون‌ 1746
بکلومتازون‌ استنشاقی‌ 1529
ایزوسورباید 1718
ایندومتاسین 2369
ایمیپرامین 1749
ايتودولاك 1505
ایبوپروفن‌ 1692
انسولين‌ رگولار 1570
اگزاسیلین 1511
افلوکساسین 1590
استروژن کونژوگه 3281
استراديول‌ 1821
استامینوفن کدئین 1698
استامینوفن‌ 1586
اسپری‌ بینی بکلومتازون‌ 1632
آسبوتولول‌ 1463
اریترومایسین‌ 1822
آمی‌تریپتیلین‌ 1886
آموکسی‌سیلین‌کلاوولانات‌ 1540
‌آموکسی‌سیلین 1741
آملودیپین‌ 1760
آمپی‌سیلین‌ 1736
آلندرونات‌ 1555
آلپرازولام 7699
آلبوترول‌ 1528
آسیکلوویر 1784
آسپیرین 1672
آزيترومايسين 2036
آتنولول‌ 2196