فیلتر
دانازول 3734
داکتینومایسین 1494
دکاربازین 1398
داسیتاکسل 1289
داپسون 1618
جم فییروزیل 1363
تیوگواتین 1257
تیوریدازین هیدروکلراید 1573
تیوتیکسن 1746
تیوپنتال سدیم 1584
تیلاکتاز 1042
تیکلوپیدین هیدروکلراید 1200
تیروتروفین 996
تیتانیوم دیوکساید 1093
تی اتیل پزازین 1153
تیابندازول 1224
تولنفتات 1518
تولمتین 1324
تولازولین هیدروکلراید 1013
توپیرامات 4924
توبرامایسین 1144
تنیپوساید 805
تستوسترون آندکانولت یا انانتات 3103
تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید 2260
تری میپرامین 1157
تری متوپریم 1144
تری متافان کامزیلات 868
تریکلابندازول 1079
تری فلوریدین 1027
تریپل سولفا 2275
تریپتورلین 1517
ترویپکامید 948
تریپسترون 833
تربینافین هیدروکلراید 1054
تربینافین (فراورده خوراکی) 1182
تربوتالین سولفات (فراورده استنشاقی) 934
ترانیل سیپرومین 1488
ترانکسامیک اسید 1714
ترامادول هیدروکلراید 1640
ترازودون هیدروکلراید 1184
تتراکوزاکترین 1583
تتراکائین هیدروکلراید(فراورده چشمی) 1524
نتراکائین هیدروکلراید 904
نترابتازین 1280
تاموکسیفن 2033
پیموزاید 1442
پیلوکاربین هیدروکلرایدیانیترات 1068
پیریدوستیگمین بروماید 1123
پیروینیوم 1962
پیرانتل 1160
پیراستام 3166
پیرازین آمید 905
پیپکورونیوم برماید 871
پی پراسیلین 859
پی پرازین هگزاهیدرات 1138
پنی سلامین 1185
پنتوکسی فیلین 1774
پنتامیدین ایزتیونات 995
پنتازوسین 1353
پلی وبنیل الکل 1595
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده چشمی ) 839
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده تزریقی ) 891
پلی میکسین-ان اچ 1812
پریمیدون 1580
پریمتامین 1444
پریماکین 940
پربلوکائین-اف 875
پروکاربازین 893
پروکائین آمید هیدروکلراید 1057
پروستاگلاندین «ئی -2 »(فراورده های مهیلی» 2013
پروستاگلاندین «ئی-2«فراورده های تزریقی » 822
پروستاگلاندین «ئی - 2» (فراورده تزریقی) 843
پروستاگلاندین«ئی - 1» 1047
پروتیونامید 828
پروتامین سولفات 1105
پروپیل تیواوراسیل 1288
پرویوفول 768
پروپافنون هیدروکلراید 935
پروپاستامول هیدروکلراید 905
پرمترین 1228
پرفنازین 3793
پردنیموستین 843
پردنیزون 1319
پرالیدوکسیم کلراید 1065
پرازی کوانتل 1068
پرازوسین 1330
پتیدین هیدروکلراید 1073
پتاسیم کلراید 1480
پتاسیم پابا 2325
پانکورونیوم بروماید 859
پارمومایسین 1050
پاپاورین هیدروکلراید 1104
پابا-پی 791
بیسموت ساب سیترات 4921
بی پریدن هیدروکلراید یالاکتان 1709
بوسولفان 963
بوسرلین 1181
بوسپیرون هیدروکلراید 1029
بوتولینوم «آ»توکسین 943
بوپی واکائین هیدروکلراید 813
بوپرنورفین 868
بنزتروپین مزیلات 698
بلئومایسین 915
بلادوناپی بی 2343
پفنیوم هیدروکسی نفتوات 567
برینزولامید 757
بریمونیدین تارترات 1117
بروموکربپتین 712
برتیلیوم تزبلات 573
ب.ث.ژ.(فراورده داخل مثانه ای ) 2117
بتاهیستین دی هیدروکلراید 1733
بتانکول کلراید 1009
بتاکسولول 857
بناکاروتن 656
باکلوفن 958
باستراسین 631
اینترفرون«گاما1-ب» 616
اینترفرون «بتا1-ب» 669
اینترفرون «بتا1-آ» 640
اینترفرون «آلفا2-آ» 756
ایکتیول 2767
ایفسفامید 693
ایزونیازید-پی آر 757
ایزوکسوپرین هیدروکلراید 1268
ایزوکربوکسازید 809
ایزوفلوران 676
ایزوترتینوئین 729
ایزوپروترنول هیدروکلراید 816
ایداروبیسین هیدروکلراید 638
ایتراکونازول 856
ایپراتروپیوم برماید 631
ایپراتروپیوم- اس 592
اوکترئوتاید 698
انوکساپارین 1569
انفلوران 621
اندانسترون 1346
آلانزابین 597
اکوتیوفات آیوداید 617
اکسی متولون 1040
اکسی بوتینین کلراید 867
اکساندرولون 1593
افدرین هیدروکلراید 813
اسیدهای چرب امگا-3 802
اسمولول هیدروکلراید 722
استیل کولین کلراید 686
استیل سیستئین 961
استییوگلوکونات سدیم 731
استرونسیم کلراید 608
استرپتومایسین 895
استرپتوکیناز 724
استرپتوزوسین 964
استراموستین سدیم فسفات 827
استرادیول (فراورده موضعی ) 858
استازولامید 1043
اسپیرونولاکتون 2475
اسپیرامایسین 882
اسپکتینومایسین 1242
اریتروپویئتین انسانی نو ترکیب 653
ارگوتامین تارترات 832
ادروفونیوم کلراید 824
ادتا کلسیم دی سدیم 837
ادتات سدیم 635
ادتات دی کبالت 666
ادتات دی سدیم 659
اتیدرونات دی سدیم 738
اتومیدات 789
اتوسوکسیمید 786
اتوپوزید 756
اتر 814
اتامبوتول هیدروکلراید 654
اتاکرینیک اسید 726
اپی نفرین (فراورده تزریقی) 967
اپی نفرین (فراورده چشمی ) 792
اپی روییسین هیدروکلراید 695
ابیدوکسیم کلراید 658
آهن (فراورده های تزریقی) 1268
آمیودارون هیدروکلراید 725
آمینوگلوتتیمید 703
آمینوفیلین 840
آمینواسید 659
آمیلوراید -اچ 845
آمیل نیتریت 773
آمیکاسین 981
آمونیوم کلراید 1033
آملودیپین 941
آمغوترسین -بی 600
آمینونیوم کلراید 664
آمانتادین هیدروکلراید 3160
آلوپورینول 1522
آلندرونات 716
آلفنتانیل 597
آلبومین انسانی 1143
البندازول 1803
اسیکلوویر(فراورده خوراکی - تزریقی) 856
آسیکلوویر(فراورده موضعی) 711
آسیترتین 968
آسپاراژیناز 784
آزیترومایسین 1893
آزاتیوپرین 1110
آدنوزین 639
آتروپین سولفات(فراورده های خوراکی-تزریقی) 881
آتروپین سولفات (فراورده های چشمی ) 854
آتراکوریوم بزیلات 658
آپومرفین هیدروکلراید 621
آپروتینین 647
یدوکینول 8084
هیوسین ان -بوتیل بروماید 2210
هیدروکینون 1561
هیدروکورتیزون استات(فراورده موضعی ) 4907
هیدروکورتیزون (فراورده چشمی ) 1316
هیدروکورتیزون (فراورده های خوراکی -تزریقی ) 1127
هیدروکلرونیازید 920
هیدروکسی زین هیدروکلراید 2576
ویتامین «د-3» 1373
ویتامین «ث» 948
ویتامین « ب » کمپلکس 3135
ویتامین «ب - 12» 821
ویتامین «ب - 6» 802
ویتامین «ب - 1» 3333
ویتامین «ای» 1009
ویتامین "آ+د" (فراورده ای خوراکی ) 1631
ویتامین آ (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 1206
وارپامیل هیدروکلراید 1019
نیفدیپین 863
نیستاتین (فراورده خوراکی ) 4777
نیستاتین (فراورده مهبلی 939
نیستاتین (فراورده موضعی) 1371
نیتروگلیسرین (فراورده های دهانی -خوراکی - تزریقی) 1716
نفالین هیدروکلراید یانیترات (فراورده چشمی ) 741
موپیروسین 2199
ناپروکسن 1313
متی مازول 2899
متیل دوپا 950
متیل پردنیزولون 2907
متوکلوپرامید هیدروکلراید 1189
متوکاربامول 4345
مترونیدازیول (فراورده های خوراکی-تزریقی ) 1339
لیندان 2227
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضعی ) 1010
لووتیروکسین سدیم 1215
گلی بنکلامید 937
گریزئوفولوین 796
کوتوتریموکسازول 808
کو-آموکسی کلاو 7183
کنتراسپتیوهای خوراکی 1564
کلیندامایسین (فراورده های موضعی) 3435
کلیدینیوم -سی 2820
کلومیپرامین هیدروکلراید 845
کلوتریمازول (فراورده مهبلی) 1054
کلوتریمازول (فراورده موضعی) 1251
کلماستین 1021
کلسیم (فراورده خوارکی وتزریقی) 1038
کلرفنیرامین مالئات 797
کلردیازپوکساید 1636
کلرامفنیکل (فراورده های چشمی ) 942
کتوکونازول (فراورده های موضعی) 842
فنوباربیتال 3234
سیپروفلوگزاسین (فراورده های خوراکی وتزریقی) 723
سولفور 619
سولفاستامیدسدیم 886
سلنیوم سولفاید 1492
سدیم کلراید فراورده های چشمی 1073
سدیم کلراید(فراورده تزریقی) 854
سالیسیلیک اسید 2561
سالبوتامول (فراوده خوراکی -تزریقی) 934
سالبوتامول (فراورده استنشاقی) 920
رانیتیدین 1793
دیلتازم هیدروکلراید 777
دیکلوفناک سدیم(فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 1386
دیفن هیدرامین هیدروکلراید 1289
دی فنوکسیلات 940
دگزامتازون فسفات (فراوده های چشمی وگوشی) 1104
دگزامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی) 1105
دکستروزوسدیم کلراید 720
دکستروز 738
جنتامایسین (فراورده های چشمی) 1910
جنتامایسین (فراورده تزریقی) 891
تریکلوکاربان 660
تری فلوئوپرازین 9743
تریامسینولون ان ان 8489
تریامسنولون آسیتوناید(فراورده های موضعی) 1588
تربامسینولون آستوناید(فراورده تزریقی) 864
تریامترون -اچ 1127
ترفنادین 916
ترتینوئین 3012
تتراسیکلین هیدروکراید (فراورده های موضعی ) 701
تتراسیکلین هیدروکلراید (فراورده های خوراکی) 693
تنراسیکلین هیدروکلراید(فرآورده های چشمی ) 912
تئوفیلین جی 3608
تئوفیلین 2854
پیریتیون زینیک 661
پیروکسیکام (فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 883
پوویدون آیوداین 904
پماد چشمی ساده 828
پرومتازون هیدروکلراید 982
پروژسترون 1365
پروپرانولول هیدرو کلراید 1416
پردنیزولون استان (فراورده های چشمی) 1150
پردنیزولون (فرآورده های خوراکی) 5076
پابا 879
بیزاکودیل 1217
ینزیل ینزوات 762
ینزیدامین هیدروکلراید 821
ینزوئیل پراکساید 1036
یکلومتازون دی پروپیونات 1052
برم هگزین هیدروکلرید 796
بتامتازون دی سدیم فسفات (فراوده های چشمی ،گوشی ،بینی ) 3469
بتامتازون (فراورده های موضعی ) 6468
بتامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 2260
ایندومتاسین 1217
ایمی پرامین هیدروکلراید 1255
انسولین 899
انالاپریل مائات 673
امپرازول 755
اکسی توسین 738
اکسپکتورانت کدئین 1311
اکسازپام 882
استرادیول والرات (فرآورده های خوراکی وتزریقی ) 2581
اریترومایسین (فراورده های موضعی) 1208
اریترومایسین (فراوده خوراکی وتزریقی) 1042
اریترومایسین (فراورده چشمی) 1353
ارگوتامین -سی 1926
اتینیل استرادیول 843
آسیکلووبر(فراورده چشمی) 593
آتنولول 664
آب مخصوص تزریق 640
آ اس آ کدئین 946
هماتینیک 1946
ویتامین ث 1208
ویتامین (ب)کمپلکس 2851
ویتامین (ب-6) 1338
ویتامین (آ+د)(فراوده موضعی) 870
ویتامین (آ)(فراورده چشمی) 1414
نفازولین هیدروکلراید یانیترات (فراورده بینی ) 1115
مولتی ویتامین ومینرال 963
مولتی ویتامین تراپئوتیک 693
مولتی ویتامین وآهن 1122
مولتی ویتامین 1846
منیزیم هیدروکساید 3231
منتول سالیسیلات 1212
متیل سالیسیلات 1338
مبندازول 8716
ماینوکسیدیل (فرآورده های موضعی) 1921
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضوعی ) 2504
گریپ کودکان 1019
گایفنزین 694
کلرهگزیدین گلوکانات 1080
کلرفنیرامین مالئات 833
کروتامیتون 1450
کالامین - دی 1890
کاربامید پراکساید 674
فولیک اسید 794
فنیل افرین هیدروکلراید (فرآورده های بینی ) 2989
فروس سولفات 2387
سیلورسولفادیازین 1521
سوکرالفیت 3564
سوربیتول 2253
سرماخوردگی بزرگسالان 1179
سدیم کلراید (فراورده شستشو دهنده ) 2359
سدیم کلراید (فراورده بینی ) 2078
سدیم فلوئوراید 595
ستیل پیریدینیوم کلراید 719
ستریمید -سی 1130
سالیسیلیک اسید 762
زینک اکساید 1315
زغال فعال 680
دیمن هیدرینات 1327
دیکلوفناک دی اتیل آمونیم 845
دیفن هیدامین هیدروکلراید 556
دیفین هیدارمیت کامپاند 757
دکسترومتورفان -هیدرویروماید 858
دکسترومتورفان -پی 3068
دکسپانتول 834
دایمتیکون فعال شده 14820
دایجستیو 6317
پیروکسکام 802
پوویدون آیوداین 739
پماد سوختگی 1004
پسودوافدرین هیدروکلراید 1227
پانکراتین 1584
بیزاکودیل 6347
اکسپکتورانت 686
اشک مصونوعی 657
ا .آر .اس 728
آنتی هیستامین دکونژستان 1573
ایبوبروفن 980
اکسپکتورانت 1030
اشک مصنوعی 1179
استامینوفن 2249
اُ.آر.اِس 904
آنتی هموروئید 6885
آلومینیوم هیدروکساید 1276
آلومینیوم اِم جی 3164
آ.ث.آ 1973
آ.اس.آ 3476
والپروئيك‌ 2265
وارفارين‌ 2489
وارپاميل‌ 1945
هيدروكلروتيازيد 2174
نيفديپين‌ 1829
نيتروگليسرين‌ 2346
نيتروفورانتوئين‌ 2031
نفازودون‌ 1853
مدروکسی پروژسترون 12249
متيل‌فنيديت‌ 1965
متيل‌پردنيزولون‌ 1835
متفورمين‌ 2248
مترونيدازول‌ 2648
ليتيوم‌ 1764
لووستاتین‌ 1679
لووتيروكسين‌ 1697
لورازپام‌ 2395
کلونازپام‌ 2148
کلومیپرامین‌ 2200
کلستیرامین‌ 1583
كلاريترومايسين‌ 1781
كتوپروفن‌ 1489
كاربامازپين 6338
کاپتوپریل‌ 1994
فني‌توئين‌ 1843
فلووستاتين‌ 1444
فلوكونازول‌ 1697
فلوکستین 2953
فکسوفنادین‌ 2299
فاموتیدین‌ 1772
كلريد پتاسيم‌ 1811
سيساپرايد 1539
سیپروفلوکساسین‌ 2106
سفیکسیم 1917
سفوروکسیم‌ 1685
سفالکسین‌ 1894
سفاکلور 1486
سفادروکسیل‌ 1589
سرترالین 2617
سایمتیدین‌ 1674
رانیتیدین 2217
دیلتیازم‌ 1705
دیگوکسین‌ 1686
دیکلوفناک‌ 2113
دیفن‌هیدارمین‌ 1646
دیازپام‌ 1725
داکسی سایکلی 2605
جمفیبروزیل‌ 1886
تیمولول‌ 1595
تریامترن‌ هیدروکلروتیازید 1558
تاموکسیفن‌ 2026
پنی‌سیلین‌ وی (V) 1801
پنی‌سیلین‌ جی‌ (G) 1764
پنتوکسیفیلین‌ 1722
پروپرانولول 2086
پاروکستین‌ 2153
بوسپیرون‌ 1764
بکلومتازون‌ استنشاقی‌ 1541
ایزوسورباید 1725
ایندومتاسین 2393
ایمیپرامین 1770
ايتودولاك 1515
ایبوپروفن‌ 1712
انسولين‌ رگولار 1585
اگزاسیلین 1522
افلوکساسین 1604
استروژن کونژوگه 3322
استراديول‌ 1840
استامینوفن کدئین 1718
استامینوفن‌ 1600
اسپری‌ بینی بکلومتازون‌ 1647
آسبوتولول‌ 1475
اریترومایسین‌ 1831
آمی‌تریپتیلین‌ 1902
آموکسی‌سیلین‌کلاوولانات‌ 1552
‌آموکسی‌سیلین 1755
آملودیپین‌ 1778
آمپی‌سیلین‌ 1756
آلندرونات‌ 1569
آلپرازولام 7790
آلبوترول‌ 1546
آسیکلوویر 1801
آسپیرین 1692
آزيترومايسين 2057
آتنولول‌ 2237