فیلتر
دانازول 4180
داکتینومایسین 1600
دکاربازین 1529
داسیتاکسل 1360
داپسون 1770
جم فییروزیل 1470
تیوگواتین 1336
تیوریدازین هیدروکلراید 1670
تیوتیکسن 1890
تیوپنتال سدیم 1698
تیلاکتاز 1103
تیکلوپیدین هیدروکلراید 1300
تیروتروفین 1081
تیتانیوم دیوکساید 1144
تی اتیل پزازین 1241
تیابندازول 1311
تولنفتات 1683
تولمتین 1458
تولازولین هیدروکلراید 1084
توپیرامات 5612
توبرامایسین 1216
تنیپوساید 852
تستوسترون آندکانولت یا انانتات 3419
تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید 2686
تری میپرامین 1268
تری متوپریم 1234
تری متافان کامزیلات 938
تریکلابندازول 1161
تری فلوریدین 1117
تریپل سولفا 2625
تریپتورلین 1638
ترویپکامید 1033
تریپسترون 873
تربینافین هیدروکلراید 1123
تربینافین (فراورده خوراکی) 1281
تربوتالین سولفات (فراورده استنشاقی) 1012
ترانیل سیپرومین 1598
ترانکسامیک اسید 1859
ترامادول هیدروکلراید 1808
ترازودون هیدروکلراید 1269
تتراکوزاکترین 1737
تتراکائین هیدروکلراید(فراورده چشمی) 1691
نتراکائین هیدروکلراید 943
نترابتازین 1385
تاموکسیفن 2303
پیموزاید 1587
پیلوکاربین هیدروکلرایدیانیترات 1165
پیریدوستیگمین بروماید 1206
پیروینیوم 2427
پیرانتل 1268
پیراستام 3713
پیرازین آمید 962
پیپکورونیوم برماید 916
پی پراسیلین 920
پی پرازین هگزاهیدرات 1210
پنی سلامین 1296
پنتوکسی فیلین 1920
پنتامیدین ایزتیونات 1068
پنتازوسین 1468
پلی وبنیل الکل 1756
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده چشمی ) 897
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده تزریقی ) 957
پلی میکسین-ان اچ 1983
پریمیدون 1707
پریمتامین 1581
پریماکین 1016
پربلوکائین-اف 920
پروکاربازین 951
پروکائین آمید هیدروکلراید 1125
پروستاگلاندین «ئی -2 »(فراورده های مهیلی» 2775
پروستاگلاندین «ئی-2«فراورده های تزریقی » 890
پروستاگلاندین «ئی - 2» (فراورده تزریقی) 911
پروستاگلاندین«ئی - 1» 1117
پروتیونامید 884
پروتامین سولفات 1167
پروپیل تیواوراسیل 1426
پرویوفول 824
پروپافنون هیدروکلراید 998
پروپاستامول هیدروکلراید 959
پرمترین 1360
پرفنازین 4602
پردنیموستین 907
پردنیزون 1437
پرالیدوکسیم کلراید 1145
پرازی کوانتل 1215
پرازوسین 1494
پتیدین هیدروکلراید 1160
پتاسیم کلراید 1678
پتاسیم پابا 2726
پانکورونیوم بروماید 936
پارمومایسین 1162
پاپاورین هیدروکلراید 1220
پابا-پی 861
بیسموت ساب سیترات 5914
بی پریدن هیدروکلراید یالاکتان 1820
بوسولفان 1033
بوسرلین 1274
بوسپیرون هیدروکلراید 1129
بوتولینوم «آ»توکسین 996
بوپی واکائین هیدروکلراید 892
بوپرنورفین 973
بنزتروپین مزیلات 752
بلئومایسین 1022
بلادوناپی بی 2859
پفنیوم هیدروکسی نفتوات 607
برینزولامید 815
بریمونیدین تارترات 1243
بروموکربپتین 766
برتیلیوم تزبلات 611
ب.ث.ژ.(فراورده داخل مثانه ای ) 2508
بتاهیستین دی هیدروکلراید 2076
بتانکول کلراید 1095
بتاکسولول 918
بناکاروتن 710
باکلوفن 1047
باستراسین 688
اینترفرون«گاما1-ب» 659
اینترفرون «بتا1-ب» 710
اینترفرون «بتا1-آ» 688
اینترفرون «آلفا2-آ» 824
ایکتیول 3394
ایفسفامید 754
ایزونیازید-پی آر 812
ایزوکسوپرین هیدروکلراید 1383
ایزوکربوکسازید 898
ایزوفلوران 728
ایزوترتینوئین 807
ایزوپروترنول هیدروکلراید 961
ایداروبیسین هیدروکلراید 686
ایتراکونازول 977
ایپراتروپیوم برماید 698
ایپراتروپیوم- اس 633
اوکترئوتاید 749
انوکساپارین 1696
انفلوران 679
اندانسترون 1555
آلانزابین 645
اکوتیوفات آیوداید 655
اکسی متولون 1123
اکسی بوتینین کلراید 939
اکساندرولون 1720
افدرین هیدروکلراید 891
اسیدهای چرب امگا-3 867
اسمولول هیدروکلراید 784
استیل کولین کلراید 756
استیل سیستئین 1050
استییوگلوکونات سدیم 786
استرونسیم کلراید 652
استرپتومایسین 951
استرپتوکیناز 801
استرپتوزوسین 1040
استراموستین سدیم فسفات 892
استرادیول (فراورده موضعی ) 933
استازولامید 1237
اسپیرونولاکتون 3155
اسپیرامایسین 973
اسپکتینومایسین 1438
اریتروپویئتین انسانی نو ترکیب 691
ارگوتامین تارترات 887
ادروفونیوم کلراید 894
ادتا کلسیم دی سدیم 895
ادتات سدیم 682
ادتات دی کبالت 717
ادتات دی سدیم 740
اتیدرونات دی سدیم 803
اتومیدات 855
اتوسوکسیمید 838
اتوپوزید 798
اتر 853
اتامبوتول هیدروکلراید 691
اتاکرینیک اسید 783
اپی نفرین (فراورده تزریقی) 1115
اپی نفرین (فراورده چشمی ) 865
اپی روییسین هیدروکلراید 752
ابیدوکسیم کلراید 713
آهن (فراورده های تزریقی) 1461
آمیودارون هیدروکلراید 797
آمینوگلوتتیمید 750
آمینوفیلین 932
آمینواسید 689
آمیلوراید -اچ 915
آمیل نیتریت 822
آمیکاسین 1076
آمونیوم کلراید 1152
آملودیپین 1018
آمغوترسین -بی 633
آمینونیوم کلراید 710
آمانتادین هیدروکلراید 3768
آلوپورینول 1732
آلندرونات 783
آلفنتانیل 673
آلبومین انسانی 1237
البندازول 2072
اسیکلوویر(فراورده خوراکی - تزریقی) 912
آسیکلوویر(فراورده موضعی) 761
آسیترتین 1050
آسپاراژیناز 830
آزیترومایسین 2338
آزاتیوپرین 1224
آدنوزین 700
آتروپین سولفات(فراورده های خوراکی-تزریقی) 980
آتروپین سولفات (فراورده های چشمی ) 937
آتراکوریوم بزیلات 716
آپومرفین هیدروکلراید 669
آپروتینین 696
یدوکینول 8895
هیوسین ان -بوتیل بروماید 2759
هیدروکینون 1845
هیدروکورتیزون استات(فراورده موضعی ) 5984
هیدروکورتیزون (فراورده چشمی ) 1517
هیدروکورتیزون (فراورده های خوراکی -تزریقی ) 1375
هیدروکلرونیازید 1049
هیدروکسی زین هیدروکلراید 3176
ویتامین «د-3» 1603
ویتامین «ث» 1063
ویتامین « ب » کمپلکس 4355
ویتامین «ب - 12» 898
ویتامین «ب - 6» 905
ویتامین «ب - 1» 4192
ویتامین «ای» 1212
ویتامین "آ+د" (فراورده ای خوراکی ) 1987
ویتامین آ (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 1372
وارپامیل هیدروکلراید 1114
نیفدیپین 958
نیستاتین (فراورده خوراکی ) 6143
نیستاتین (فراورده مهبلی 1019
نیستاتین (فراورده موضعی) 1556
نیتروگلیسرین (فراورده های دهانی -خوراکی - تزریقی) 1967
نفالین هیدروکلراید یانیترات (فراورده چشمی ) 790
موپیروسین 2515
ناپروکسن 1518
متی مازول 3470
متیل دوپا 1076
متیل پردنیزولون 3336
متوکلوپرامید هیدروکلراید 1303
متوکاربامول 5628
مترونیدازیول (فراورده های خوراکی-تزریقی ) 1586
لیندان 2683
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضعی ) 1093
لووتیروکسین سدیم 1308
گلی بنکلامید 1058
گریزئوفولوین 870
کوتوتریموکسازول 894
کو-آموکسی کلاو 8878
کنتراسپتیوهای خوراکی 1734
کلیندامایسین (فراورده های موضعی) 4669
کلیدینیوم -سی 3536
کلومیپرامین هیدروکلراید 941
کلوتریمازول (فراورده مهبلی) 1337
کلوتریمازول (فراورده موضعی) 1581
کلماستین 1355
کلسیم (فراورده خوارکی وتزریقی) 1201
کلرفنیرامین مالئات 887
کلردیازپوکساید 1922
کلرامفنیکل (فراورده های چشمی ) 1049
کتوکونازول (فراورده های موضعی) 961
فنوباربیتال 4212
سیپروفلوگزاسین (فراورده های خوراکی وتزریقی) 789
سولفور 680
سولفاستامیدسدیم 980
سلنیوم سولفاید 1693
سدیم کلراید فراورده های چشمی 1279
سدیم کلراید(فراورده تزریقی) 956
سالیسیلیک اسید 3168
سالبوتامول (فراوده خوراکی -تزریقی) 1030
سالبوتامول (فراورده استنشاقی) 999
رانیتیدین 2172
دیلتازم هیدروکلراید 877
دیکلوفناک سدیم(فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 1556
دیفن هیدرامین هیدروکلراید 1450
دی فنوکسیلات 1030
دگزامتازون فسفات (فراوده های چشمی وگوشی) 1232
دگزامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی) 1219
دکستروزوسدیم کلراید 779
دکستروز 816
جنتامایسین (فراورده های چشمی) 2228
جنتامایسین (فراورده تزریقی) 979
تریکلوکاربان 712
تری فلوئوپرازین 11039
تریامسینولون ان ان 10386
تریامسنولون آسیتوناید(فراورده های موضعی) 1943
تربامسینولون آستوناید(فراورده تزریقی) 953
تریامترون -اچ 1207
ترفنادین 982
ترتینوئین 3576
تتراسیکلین هیدروکراید (فراورده های موضعی ) 792
تتراسیکلین هیدروکلراید (فراورده های خوراکی) 738
تنراسیکلین هیدروکلراید(فرآورده های چشمی ) 1003
تئوفیلین جی 4822
تئوفیلین 3627
پیریتیون زینیک 715
پیروکسیکام (فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 983
پوویدون آیوداین 1012
پماد چشمی ساده 941
پرومتازون هیدروکلراید 1069
پروژسترون 1526
پروپرانولول هیدرو کلراید 1605
پردنیزولون استان (فراورده های چشمی) 1235
پردنیزولون (فرآورده های خوراکی) 6505
پابا 937
بیزاکودیل 1368
ینزیل ینزوات 819
ینزیدامین هیدروکلراید 866
ینزوئیل پراکساید 1154
یکلومتازون دی پروپیونات 1178
برم هگزین هیدروکلرید 977
بتامتازون دی سدیم فسفات (فراوده های چشمی ،گوشی ،بینی ) 4388
بتامتازون (فراورده های موضعی ) 8820
بتامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 2615
ایندومتاسین 1504
ایمی پرامین هیدروکلراید 1392
انسولین 1004
انالاپریل مائات 738
امپرازول 818
اکسی توسین 826
اکسپکتورانت کدئین 1493
اکسازپام 1013
استرادیول والرات (فرآورده های خوراکی وتزریقی ) 3121
اریترومایسین (فراورده های موضعی) 1366
اریترومایسین (فراوده خوراکی وتزریقی) 1144
اریترومایسین (فراورده چشمی) 1517
ارگوتامین -سی 2221
اتینیل استرادیول 933
آسیکلووبر(فراورده چشمی) 635
آتنولول 714
آب مخصوص تزریق 678
آ اس آ کدئین 1051
هماتینیک 2329
ویتامین ث 1630
ویتامین (ب)کمپلکس 3524
ویتامین (ب-6) 1586
ویتامین (آ+د)(فراوده موضعی) 966
ویتامین (آ)(فراورده چشمی) 1630
نفازولین هیدروکلراید یانیترات (فراورده بینی ) 1317
مولتی ویتامین ومینرال 1053
مولتی ویتامین تراپئوتیک 737
مولتی ویتامین وآهن 1369
مولتی ویتامین 2070
منیزیم هیدروکساید 4310
منتول سالیسیلات 1400
متیل سالیسیلات 1536
مبندازول 12114
ماینوکسیدیل (فرآورده های موضعی) 2170
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضوعی ) 3157
گریپ کودکان 1131
گایفنزین 744
کلرهگزیدین گلوکانات 1201
کلرفنیرامین مالئات 903
کروتامیتون 1636
کالامین - دی 2070
کاربامید پراکساید 736
فولیک اسید 899
فنیل افرین هیدروکلراید (فرآورده های بینی ) 3811
فروس سولفات 3346
سیلورسولفادیازین 1803
سوکرالفیت 4141
سوربیتول 2755
سرماخوردگی بزرگسالان 1546
سدیم کلراید (فراورده شستشو دهنده ) 2747
سدیم کلراید (فراورده بینی ) 2630
سدیم فلوئوراید 647
ستیل پیریدینیوم کلراید 786
ستریمید -سی 1250
سالیسیلیک اسید 833
زینک اکساید 1495
زغال فعال 755
دیمن هیدرینات 1719
دیکلوفناک دی اتیل آمونیم 928
دیفن هیدامین هیدروکلراید 604
دیفین هیدارمیت کامپاند 833
دکسترومتورفان -هیدرویروماید 948
دکسترومتورفان -پی 4358
دکسپانتول 886
دایمتیکون فعال شده 18207
دایجستیو 7442
پیروکسکام 856
پوویدون آیوداین 798
پماد سوختگی 1119
پسودوافدرین هیدروکلراید 1387
پانکراتین 1924
بیزاکودیل 7735
اکسپکتورانت 733
اشک مصونوعی 697
ا .آر .اس 803
آنتی هیستامین دکونژستان 1876
ایبوبروفن 1106
اکسپکتورانت 1092
اشک مصنوعی 1250
استامینوفن 3269
اُ.آر.اِس 983
آنتی هموروئید 8247
آلومینیوم هیدروکساید 1390
آلومینیوم اِم جی 3995
آ.ث.آ 2235
آ.اس.آ 4249
والپروئيك‌ 2348
وارفارين‌ 2578
وارپاميل‌ 1994
هيدروكلروتيازيد 2264
نيفديپين‌ 1901
نيتروگليسرين‌ 2416
نيتروفورانتوئين‌ 2120
نفازودون‌ 1916
مدروکسی پروژسترون 12393
متيل‌فنيديت‌ 2018
متيل‌پردنيزولون‌ 1915
متفورمين‌ 2322
مترونيدازول‌ 2782
ليتيوم‌ 1829
لووستاتین‌ 1723
لووتيروكسين‌ 1787
لورازپام‌ 2461
کلونازپام‌ 2205
کلومیپرامین‌ 2301
کلستیرامین‌ 1648
كلاريترومايسين‌ 1900
كتوپروفن‌ 1539
كاربامازپين 6482
کاپتوپریل‌ 2061
فني‌توئين‌ 1957
فلووستاتين‌ 1494
فلوكونازول‌ 1797
فلوکستین 3107
فکسوفنادین‌ 2381
فاموتیدین‌ 1855
كلريد پتاسيم‌ 1864
سيساپرايد 1585
سیپروفلوکساسین‌ 2158
سفیکسیم 1978
سفوروکسیم‌ 1758
سفالکسین‌ 1971
سفاکلور 1561
سفادروکسیل‌ 1649
سرترالین 2711
سایمتیدین‌ 1730
رانیتیدین 2313
دیلتیازم‌ 1748
دیگوکسین‌ 1758
دیکلوفناک‌ 2204
دیفن‌هیدارمین‌ 1737
دیازپام‌ 1776
داکسی سایکلی 2680
جمفیبروزیل‌ 1956
تیمولول‌ 1676
تریامترن‌ هیدروکلروتیازید 1629
تاموکسیفن‌ 2102
پنی‌سیلین‌ وی (V) 1891
پنی‌سیلین‌ جی‌ (G) 1834
پنتوکسیفیلین‌ 1775
پروپرانولول 2140
پاروکستین‌ 2245
بوسپیرون‌ 1826
بکلومتازون‌ استنشاقی‌ 1639
ایزوسورباید 1793
ایندومتاسین 2491
ایمیپرامین 1840
ايتودولاك 1564
ایبوپروفن‌ 1786
انسولين‌ رگولار 1648
اگزاسیلین 1576
افلوکساسین 1686
استروژن کونژوگه 3483
استراديول‌ 1896
استامینوفن کدئین 1810
استامینوفن‌ 1648
اسپری‌ بینی بکلومتازون‌ 1709
آسبوتولول‌ 1532
اریترومایسین‌ 1890
آمی‌تریپتیلین‌ 1989
آموکسی‌سیلین‌کلاوولانات‌ 1625
‌آموکسی‌سیلین 1845
آملودیپین‌ 1836
آمپی‌سیلین‌ 1812
آلندرونات‌ 1637
آلپرازولام 8040
آلبوترول‌ 1602
آسیکلوویر 1884
آسپیرین 1744
آزيترومايسين 2162
آتنولول‌ 2296