فیلتر
دانازول 4487
داکتینومایسین 1713
دکاربازین 1613
داسیتاکسل 1429
داپسون 1897
جم فییروزیل 1547
تیوگواتین 1408
تیوریدازین هیدروکلراید 1753
تیوتیکسن 1995
تیوپنتال سدیم 1788
تیلاکتاز 1163
تیکلوپیدین هیدروکلراید 1365
تیروتروفین 1127
تیتانیوم دیوکساید 1193
تی اتیل پزازین 1310
تیابندازول 1384
تولنفتات 1805
تولمتین 1574
تولازولین هیدروکلراید 1140
توپیرامات 6115
توبرامایسین 1262
تنیپوساید 900
تستوسترون آندکانولت یا انانتات 3608
تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید 2932
تری میپرامین 1339
تری متوپریم 1280
تری متافان کامزیلات 974
تریکلابندازول 1215
تری فلوریدین 1187
تریپل سولفا 2919
تریپتورلین 1717
ترویپکامید 1087
تریپسترون 910
تربینافین هیدروکلراید 1211
تربینافین (فراورده خوراکی) 1370
تربوتالین سولفات (فراورده استنشاقی) 1053
ترانیل سیپرومین 1688
ترانکسامیک اسید 1966
ترامادول هیدروکلراید 1925
ترازودون هیدروکلراید 1335
تتراکوزاکترین 1867
تتراکائین هیدروکلراید(فراورده چشمی) 1854
نتراکائین هیدروکلراید 987
نترابتازین 1464
تاموکسیفن 2517
پیموزاید 1689
پیلوکاربین هیدروکلرایدیانیترات 1220
پیریدوستیگمین بروماید 1274
پیروینیوم 2780
پیرانتل 1362
پیراستام 4023
پیرازین آمید 1014
پیپکورونیوم برماید 959
پی پراسیلین 973
پی پرازین هگزاهیدرات 1275
پنی سلامین 1364
پنتوکسی فیلین 2019
پنتامیدین ایزتیونات 1116
پنتازوسین 1531
پلی وبنیل الکل 1856
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده چشمی ) 955
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده تزریقی ) 1016
پلی میکسین-ان اچ 2113
پریمیدون 1829
پریمتامین 1673
پریماکین 1068
پربلوکائین-اف 959
پروکاربازین 995
پروکائین آمید هیدروکلراید 1181
پروستاگلاندین «ئی -2 »(فراورده های مهیلی» 2886
پروستاگلاندین «ئی-2«فراورده های تزریقی » 945
پروستاگلاندین «ئی - 2» (فراورده تزریقی) 969
پروستاگلاندین«ئی - 1» 1172
پروتیونامید 924
پروتامین سولفات 1225
پروپیل تیواوراسیل 1516
پرویوفول 866
پروپافنون هیدروکلراید 1046
پروپاستامول هیدروکلراید 1004
پرمترین 1477
پرفنازین 5057
پردنیموستین 951
پردنیزون 1521
پرالیدوکسیم کلراید 1214
پرازی کوانتل 1291
پرازوسین 1609
پتیدین هیدروکلراید 1217
پتاسیم کلراید 1829
پتاسیم پابا 3079
پانکورونیوم بروماید 999
پارمومایسین 1230
پاپاورین هیدروکلراید 1312
پابا-پی 917
بیسموت ساب سیترات 6572
بی پریدن هیدروکلراید یالاکتان 1895
بوسولفان 1087
بوسرلین 1348
بوسپیرون هیدروکلراید 1212
بوتولینوم «آ»توکسین 1048
بوپی واکائین هیدروکلراید 935
بوپرنورفین 1032
بنزتروپین مزیلات 780
بلئومایسین 1106
بلادوناپی بی 3118
پفنیوم هیدروکسی نفتوات 635
برینزولامید 851
بریمونیدین تارترات 1338
بروموکربپتین 814
برتیلیوم تزبلات 639
ب.ث.ژ.(فراورده داخل مثانه ای ) 2706
بتاهیستین دی هیدروکلراید 2312
بتانکول کلراید 1175
بتاکسولول 967
بناکاروتن 745
باکلوفن 1112
باستراسین 716
اینترفرون«گاما1-ب» 692
اینترفرون «بتا1-ب» 734
اینترفرون «بتا1-آ» 722
اینترفرون «آلفا2-آ» 878
ایکتیول 3809
ایفسفامید 791
ایزونیازید-پی آر 848
ایزوکسوپرین هیدروکلراید 1486
ایزوکربوکسازید 939
ایزوفلوران 778
ایزوترتینوئین 842
ایزوپروترنول هیدروکلراید 1010
ایداروبیسین هیدروکلراید 723
ایتراکونازول 1052
ایپراتروپیوم برماید 753
ایپراتروپیوم- اس 667
اوکترئوتاید 784
انوکساپارین 1808
انفلوران 712
اندانسترون 1697
آلانزابین 682
اکوتیوفات آیوداید 680
اکسی متولون 1205
اکسی بوتینین کلراید 1016
اکساندرولون 1855
افدرین هیدروکلراید 929
اسیدهای چرب امگا-3 915
اسمولول هیدروکلراید 822
استیل کولین کلراید 790
استیل سیستئین 1119
استییوگلوکونات سدیم 817
استرونسیم کلراید 676
استرپتومایسین 984
استرپتوکیناز 848
استرپتوزوسین 1093
استراموستین سدیم فسفات 927
استرادیول (فراورده موضعی ) 968
استازولامید 1340
اسپیرونولاکتون 3551
اسپیرامایسین 1036
اسپکتینومایسین 1550
اریتروپویئتین انسانی نو ترکیب 713
ارگوتامین تارترات 912
ادروفونیوم کلراید 937
ادتا کلسیم دی سدیم 927
ادتات سدیم 708
ادتات دی کبالت 746
ادتات دی سدیم 778
اتیدرونات دی سدیم 842
اتومیدات 902
اتوسوکسیمید 875
اتوپوزید 827
اتر 880
اتامبوتول هیدروکلراید 713
اتاکرینیک اسید 824
اپی نفرین (فراورده تزریقی) 1188
اپی نفرین (فراورده چشمی ) 906
اپی روییسین هیدروکلراید 783
ابیدوکسیم کلراید 739
آهن (فراورده های تزریقی) 1576
آمیودارون هیدروکلراید 844
آمینوگلوتتیمید 795
آمینوفیلین 984
آمینواسید 705
آمیلوراید -اچ 947
آمیل نیتریت 857
آمیکاسین 1129
آمونیوم کلراید 1206
آملودیپین 1058
آمغوترسین -بی 659
آمینونیوم کلراید 733
آمانتادین هیدروکلراید 4106
آلوپورینول 1851
آلندرونات 828
آلفنتانیل 701
آلبومین انسانی 1325
البندازول 2246
اسیکلوویر(فراورده خوراکی - تزریقی) 951
آسیکلوویر(فراورده موضعی) 788
آسیترتین 1109
آسپاراژیناز 872
آزیترومایسین 2694
آزاتیوپرین 1279
آدنوزین 729
آتروپین سولفات(فراورده های خوراکی-تزریقی) 1035
آتروپین سولفات (فراورده های چشمی ) 978
آتراکوریوم بزیلات 747
آپومرفین هیدروکلراید 686
آپروتینین 723
یدوکینول 9647
هیوسین ان -بوتیل بروماید 3265
هیدروکینون 2034
هیدروکورتیزون استات(فراورده موضعی ) 6710
هیدروکورتیزون (فراورده چشمی ) 1662
هیدروکورتیزون (فراورده های خوراکی -تزریقی ) 1551
هیدروکلرونیازید 1105
هیدروکسی زین هیدروکلراید 3545
ویتامین «د-3» 1850
ویتامین «ث» 1145
ویتامین « ب » کمپلکس 5053
ویتامین «ب - 12» 937
ویتامین «ب - 6» 973
ویتامین «ب - 1» 4617
ویتامین «ای» 1318
ویتامین "آ+د" (فراورده ای خوراکی ) 2230
ویتامین آ (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 1468
وارپامیل هیدروکلراید 1179
نیفدیپین 1026
نیستاتین (فراورده خوراکی ) 7024
نیستاتین (فراورده مهبلی 1080
نیستاتین (فراورده موضعی) 1695
نیتروگلیسرین (فراورده های دهانی -خوراکی - تزریقی) 2179
نفالین هیدروکلراید یانیترات (فراورده چشمی ) 839
موپیروسین 2704
ناپروکسن 1640
متی مازول 3844
متیل دوپا 1133
متیل پردنیزولون 3635
متوکلوپرامید هیدروکلراید 1374
متوکاربامول 6438
مترونیدازیول (فراورده های خوراکی-تزریقی ) 1725
لیندان 2917
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضعی ) 1146
لووتیروکسین سدیم 1361
گلی بنکلامید 1125
گریزئوفولوین 897
کوتوتریموکسازول 931
کو-آموکسی کلاو 9963
کنتراسپتیوهای خوراکی 1840
کلیندامایسین (فراورده های موضعی) 6059
کلیدینیوم -سی 3966
کلومیپرامین هیدروکلراید 1003
کلوتریمازول (فراورده مهبلی) 1516
کلوتریمازول (فراورده موضعی) 1834
کلماستین 1527
کلسیم (فراورده خوارکی وتزریقی) 1267
کلرفنیرامین مالئات 934
کلردیازپوکساید 2145
کلرامفنیکل (فراورده های چشمی ) 1125
کتوکونازول (فراورده های موضعی) 1041
فنوباربیتال 4731
سیپروفلوگزاسین (فراورده های خوراکی وتزریقی) 827
سولفور 721
سولفاستامیدسدیم 1075
سلنیوم سولفاید 1785
سدیم کلراید فراورده های چشمی 1381
سدیم کلراید(فراورده تزریقی) 1016
سالیسیلیک اسید 3568
سالبوتامول (فراوده خوراکی -تزریقی) 1087
سالبوتامول (فراورده استنشاقی) 1062
رانیتیدین 2416
دیلتازم هیدروکلراید 918
دیکلوفناک سدیم(فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 1680
دیفن هیدرامین هیدروکلراید 1564
دی فنوکسیلات 1117
دگزامتازون فسفات (فراوده های چشمی وگوشی) 1288
دگزامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی) 1306
دکستروزوسدیم کلراید 814
دکستروز 859
جنتامایسین (فراورده های چشمی) 2439
جنتامایسین (فراورده تزریقی) 1050
تریکلوکاربان 745
تری فلوئوپرازین 12044
تریامسینولون ان ان 11579
تریامسنولون آسیتوناید(فراورده های موضعی) 2136
تربامسینولون آستوناید(فراورده تزریقی) 1009
تریامترون -اچ 1268
ترفنادین 1021
ترتینوئین 3921
تتراسیکلین هیدروکراید (فراورده های موضعی ) 846
تتراسیکلین هیدروکلراید (فراورده های خوراکی) 763
تنراسیکلین هیدروکلراید(فرآورده های چشمی ) 1049
تئوفیلین جی 5389
تئوفیلین 4076
پیریتیون زینیک 737
پیروکسیکام (فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 1044
پوویدون آیوداین 1092
پماد چشمی ساده 1004
پرومتازون هیدروکلراید 1119
پروژسترون 1632
پروپرانولول هیدرو کلراید 1701
پردنیزولون استان (فراورده های چشمی) 1286
پردنیزولون (فرآورده های خوراکی) 7383
پابا 973
بیزاکودیل 1459
ینزیل ینزوات 842
ینزیدامین هیدروکلراید 900
ینزوئیل پراکساید 1242
یکلومتازون دی پروپیونات 1269
برم هگزین هیدروکلرید 1089
بتامتازون دی سدیم فسفات (فراوده های چشمی ،گوشی ،بینی ) 5099
بتامتازون (فراورده های موضعی ) 10211
بتامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 2904
ایندومتاسین 1714
ایمی پرامین هیدروکلراید 1443
انسولین 1049
انالاپریل مائات 769
امپرازول 858
اکسی توسین 886
اکسپکتورانت کدئین 1598
اکسازپام 1074
استرادیول والرات (فرآورده های خوراکی وتزریقی ) 3359
اریترومایسین (فراورده های موضعی) 1528
اریترومایسین (فراوده خوراکی وتزریقی) 1206
اریترومایسین (فراورده چشمی) 1588
ارگوتامین -سی 2435
اتینیل استرادیول 962
آسیکلووبر(فراورده چشمی) 663
آتنولول 738
آب مخصوص تزریق 701
آ اس آ کدئین 1126
هماتینیک 2649
ویتامین ث 1974
ویتامین (ب)کمپلکس 3906
ویتامین (ب-6) 1770
ویتامین (آ+د)(فراوده موضعی) 1025
ویتامین (آ)(فراورده چشمی) 1756
نفازولین هیدروکلراید یانیترات (فراورده بینی ) 1456
مولتی ویتامین ومینرال 1123
مولتی ویتامین تراپئوتیک 779
مولتی ویتامین وآهن 1503
مولتی ویتامین 2198
منیزیم هیدروکساید 4974
منتول سالیسیلات 1478
متیل سالیسیلات 1687
مبندازول 13994
ماینوکسیدیل (فرآورده های موضعی) 2307
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضوعی ) 3512
گریپ کودکان 1199
گایفنزین 779
کلرهگزیدین گلوکانات 1281
کلرفنیرامین مالئات 940
کروتامیتون 1783
کالامین - دی 2213
کاربامید پراکساید 761
فولیک اسید 958
فنیل افرین هیدروکلراید (فرآورده های بینی ) 4309
فروس سولفات 3934
سیلورسولفادیازین 2036
سوکرالفیت 4451
سوربیتول 2994
سرماخوردگی بزرگسالان 1749
سدیم کلراید (فراورده شستشو دهنده ) 3028
سدیم کلراید (فراورده بینی ) 2953
سدیم فلوئوراید 681
ستیل پیریدینیوم کلراید 817
ستریمید -سی 1317
سالیسیلیک اسید 882
زینک اکساید 1624
زغال فعال 789
دیمن هیدرینات 1988
دیکلوفناک دی اتیل آمونیم 970
دیفن هیدامین هیدروکلراید 629
دیفین هیدارمیت کامپاند 922
دکسترومتورفان -هیدرویروماید 1004
دکسترومتورفان -پی 5027
دکسپانتول 930
دایمتیکون فعال شده 20155
دایجستیو 8156
پیروکسکام 887
پوویدون آیوداین 829
پماد سوختگی 1187
پسودوافدرین هیدروکلراید 1470
پانکراتین 2125
بیزاکودیل 8716
اکسپکتورانت 769
اشک مصونوعی 726
ا .آر .اس 850
آنتی هیستامین دکونژستان 2075
ایبوبروفن 1148
اکسپکتورانت 1121
اشک مصنوعی 1307
استامینوفن 3912
اُ.آر.اِس 1028
آنتی هموروئید 8958
آلومینیوم هیدروکساید 1460
آلومینیوم اِم جی 4409
آ.ث.آ 2386
آ.اس.آ 4762
والپروئيك‌ 2390
وارفارين‌ 2639
وارپاميل‌ 2040
هيدروكلروتيازيد 2309
نيفديپين‌ 1951
نيتروگليسرين‌ 2467
نيتروفورانتوئين‌ 2194
نفازودون‌ 1948
مدروکسی پروژسترون 12497
متيل‌فنيديت‌ 2061
متيل‌پردنيزولون‌ 1968
متفورمين‌ 2373
مترونيدازول‌ 2855
ليتيوم‌ 1872
لووستاتین‌ 1781
لووتيروكسين‌ 1826
لورازپام‌ 2511
کلونازپام‌ 2271
کلومیپرامین‌ 2359
کلستیرامین‌ 1693
كلاريترومايسين‌ 1981
كتوپروفن‌ 1571
كاربامازپين 6581
کاپتوپریل‌ 2111
فني‌توئين‌ 2011
فلووستاتين‌ 1536
فلوكونازول‌ 1853
فلوکستین 3168
فکسوفنادین‌ 2430
فاموتیدین‌ 1903
كلريد پتاسيم‌ 1903
سيساپرايد 1613
سیپروفلوکساسین‌ 2210
سفیکسیم 2026
سفوروکسیم‌ 1795
سفالکسین‌ 2000
سفاکلور 1596
سفادروکسیل‌ 1682
سرترالین 2770
سایمتیدین‌ 1766
رانیتیدین 2360
دیلتیازم‌ 1773
دیگوکسین‌ 1791
دیکلوفناک‌ 2272
دیفن‌هیدارمین‌ 1781
دیازپام‌ 1808
داکسی سایکلی 2728
جمفیبروزیل‌ 1994
تیمولول‌ 1725
تریامترن‌ هیدروکلروتیازید 1680
تاموکسیفن‌ 2151
پنی‌سیلین‌ وی (V) 1956
پنی‌سیلین‌ جی‌ (G) 1874
پنتوکسیفیلین‌ 1812
پروپرانولول 2174
پاروکستین‌ 2296
بوسپیرون‌ 1865
بکلومتازون‌ استنشاقی‌ 1676
ایزوسورباید 1848
ایندومتاسین 2581
ایمیپرامین 1880
ايتودولاك 1600
ایبوپروفن‌ 1830
انسولين‌ رگولار 1685
اگزاسیلین 1626
افلوکساسین 1753
استروژن کونژوگه 3586
استراديول‌ 1930
استامینوفن کدئین 1883
استامینوفن‌ 1689
اسپری‌ بینی بکلومتازون‌ 1765
آسبوتولول‌ 1571
اریترومایسین‌ 1954
آمی‌تریپتیلین‌ 2055
آموکسی‌سیلین‌کلاوولانات‌ 1667
‌آموکسی‌سیلین 1908
آملودیپین‌ 1892
آمپی‌سیلین‌ 1864
آلندرونات‌ 1678
آلپرازولام 8167
آلبوترول‌ 1642
آسیکلوویر 1955
آسپیرین 1786
آزيترومايسين 2237
آتنولول‌ 2359