فیلتر
دانازول 3454
داکتینومایسین 1405
دکاربازین 1335
داسیتاکسل 1215
داپسون 1552
جم فییروزیل 1295
تیوگواتین 1189
تیوریدازین هیدروکلراید 1483
تیوتیکسن 1637
تیوپنتال سدیم 1490
تیلاکتاز 981
تیکلوپیدین هیدروکلراید 1132
تیروتروفین 966
تیتانیوم دیوکساید 1057
تی اتیل پزازین 1082
تیابندازول 1144
تولنفتات 1406
تولمتین 1235
تولازولین هیدروکلراید 965
توپیرامات 4618
توبرامایسین 1103
تنیپوساید 780
تستوسترون آندکانولت یا انانتات 2824
تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید 2036
تری میپرامین 1086
تری متوپریم 1075
تری متافان کامزیلات 830
تریکلابندازول 1016
تری فلوریدین 955
تریپل سولفا 2044
تریپتورلین 1437
ترویپکامید 891
تریپسترون 807
تربینافین هیدروکلراید 989
تربینافین (فراورده خوراکی) 1091
تربوتالین سولفات (فراورده استنشاقی) 880
ترانیل سیپرومین 1361
ترانکسامیک اسید 1613
ترامادول هیدروکلراید 1542
ترازودون هیدروکلراید 1121
تتراکوزاکترین 1496
تتراکائین هیدروکلراید(فراورده چشمی) 1409
نتراکائین هیدروکلراید 871
نترابتازین 1206
تاموکسیفن 1895
پیموزاید 1353
پیلوکاربین هیدروکلرایدیانیترات 987
پیریدوستیگمین بروماید 1055
پیروینیوم 1723
پیرانتل 1081
پیراستام 2908
پیرازین آمید 859
پیپکورونیوم برماید 845
پی پراسیلین 812
پی پرازین هگزاهیدرات 1079
پنی سلامین 1098
پنتوکسی فیلین 1674
پنتامیدین ایزتیونات 947
پنتازوسین 1279
پلی وبنیل الکل 1506
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده چشمی ) 790
پلی میکسین «بی» سولفات (فراوده تزریقی ) 831
پلی میکسین-ان اچ 1709
پریمیدون 1475
پریمتامین 1374
پریماکین 883
پربلوکائین-اف 835
پروکاربازین 834
پروکائین آمید هیدروکلراید 984
پروستاگلاندین «ئی -2 »(فراورده های مهیلی» 1851
پروستاگلاندین «ئی-2«فراورده های تزریقی » 765
پروستاگلاندین «ئی - 2» (فراورده تزریقی) 817
پروستاگلاندین«ئی - 1» 985
پروتیونامید 797
پروتامین سولفات 1041
پروپیل تیواوراسیل 1156
پرویوفول 736
پروپافنون هیدروکلراید 870
پروپاستامول هیدروکلراید 844
پرمترین 1140
پرفنازین 3366
پردنیموستین 805
پردنیزون 1229
پرالیدوکسیم کلراید 1006
پرازی کوانتل 994
پرازوسین 1217
پتیدین هیدروکلراید 1018
پتاسیم کلراید 1357
پتاسیم پابا 2085
پانکورونیوم بروماید 816
پارمومایسین 973
پاپاورین هیدروکلراید 1024
پابا-پی 730
بیسموت ساب سیترات 4430
بی پریدن هیدروکلراید یالاکتان 1593
بوسولفان 900
بوسرلین 1081
بوسپیرون هیدروکلراید 965
بوتولینوم «آ»توکسین 895
بوپی واکائین هیدروکلراید 764
بوپرنورفین 797
بنزتروپین مزیلات 656
بلئومایسین 849
بلادوناپی بی 2076
پفنیوم هیدروکسی نفتوات 544
برینزولامید 694
بریمونیدین تارترات 1040
بروموکربپتین 663
برتیلیوم تزبلات 547
ب.ث.ژ.(فراورده داخل مثانه ای ) 1937
بتاهیستین دی هیدروکلراید 1516
بتانکول کلراید 935
بتاکسولول 787
بناکاروتن 630
باکلوفن 877
باستراسین 606
اینترفرون«گاما1-ب» 593
اینترفرون «بتا1-ب» 646
اینترفرون «بتا1-آ» 611
اینترفرون «آلفا2-آ» 703
ایکتیول 2363
ایفسفامید 651
ایزونیازید-پی آر 705
ایزوکسوپرین هیدروکلراید 1145
ایزوکربوکسازید 748
ایزوفلوران 644
ایزوترتینوئین 679
ایزوپروترنول هیدروکلراید 741
ایداروبیسین هیدروکلراید 597
ایتراکونازول 782
ایپراتروپیوم برماید 586
ایپراتروپیوم- اس 566
اوکترئوتاید 647
انوکساپارین 1407
انفلوران 596
اندانسترون 1212
آلانزابین 559
اکوتیوفات آیوداید 571
اکسی متولون 963
اکسی بوتینین کلراید 809
اکساندرولون 1420
افدرین هیدروکلراید 778
اسیدهای چرب امگا-3 767
اسمولول هیدروکلراید 670
استیل کولین کلراید 637
استیل سیستئین 876
استییوگلوکونات سدیم 705
استرونسیم کلراید 580
استرپتومایسین 851
استرپتوکیناز 689
استرپتوزوسین 908
استراموستین سدیم فسفات 768
استرادیول (فراورده موضعی ) 816
استازولامید 945
اسپیرونولاکتون 2119
اسپیرامایسین 826
اسپکتینومایسین 1144
اریتروپویئتین انسانی نو ترکیب 613
ارگوتامین تارترات 803
ادروفونیوم کلراید 781
ادتا کلسیم دی سدیم 792
ادتات سدیم 616
ادتات دی کبالت 640
ادتات دی سدیم 616
اتیدرونات دی سدیم 686
اتومیدات 744
اتوسوکسیمید 760
اتوپوزید 721
اتر 773
اتامبوتول هیدروکلراید 630
اتاکرینیک اسید 675
اپی نفرین (فراورده تزریقی) 864
اپی نفرین (فراورده چشمی ) 728
اپی روییسین هیدروکلراید 644
ابیدوکسیم کلراید 634
آهن (فراورده های تزریقی) 1144
آمیودارون هیدروکلراید 666
آمینوگلوتتیمید 677
آمینوفیلین 763
آمینواسید 631
آمیلوراید -اچ 796
آمیل نیتریت 734
آمیکاسین 931
آمونیوم کلراید 941
آملودیپین 863
آمغوترسین -بی 581
آمینونیوم کلراید 631
آمانتادین هیدروکلراید 2794
آلوپورینول 1366
آلندرونات 681
آلفنتانیل 574
آلبومین انسانی 1052
البندازول 1610
اسیکلوویر(فراورده خوراکی - تزریقی) 797
آسیکلوویر(فراورده موضعی) 675
آسیترتین 892
آسپاراژیناز 731
آزیترومایسین 1624
آزاتیوپرین 1036
آدنوزین 599
آتروپین سولفات(فراورده های خوراکی-تزریقی) 815
آتروپین سولفات (فراورده های چشمی ) 782
آتراکوریوم بزیلات 628
آپومرفین هیدروکلراید 591
آپروتینین 619
یدوکینول 7483
هیوسین ان -بوتیل بروماید 1876
هیدروکینون 1422
هیدروکورتیزون استات(فراورده موضعی ) 4272
هیدروکورتیزون (فراورده چشمی ) 1177
هیدروکورتیزون (فراورده های خوراکی -تزریقی ) 971
هیدروکلرونیازید 839
هیدروکسی زین هیدروکلراید 2112
ویتامین «د-3» 1233
ویتامین «ث» 881
ویتامین « ب » کمپلکس 2329
ویتامین «ب - 12» 778
ویتامین «ب - 6» 735
ویتامین «ب - 1» 2726
ویتامین «ای» 872
ویتامین "آ+د" (فراورده ای خوراکی ) 1428
ویتامین آ (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 1084
وارپامیل هیدروکلراید 941
نیفدیپین 797
نیستاتین (فراورده خوراکی ) 4148
نیستاتین (فراورده مهبلی 876
نیستاتین (فراورده موضعی) 1241
نیتروگلیسرین (فراورده های دهانی -خوراکی - تزریقی) 1509
نفالین هیدروکلراید یانیترات (فراورده چشمی ) 713
موپیروسین 1935
ناپروکسن 1199
متی مازول 2574
متیل دوپا 880
متیل پردنیزولون 2702
متوکلوپرامید هیدروکلراید 1094
متوکاربامول 3680
مترونیدازیول (فراورده های خوراکی-تزریقی ) 1146
لیندان 1875
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضعی ) 922
لووتیروکسین سدیم 1094
گلی بنکلامید 865
گریزئوفولوین 743
کوتوتریموکسازول 739
کو-آموکسی کلاو 6369
کنتراسپتیوهای خوراکی 1430
کلیندامایسین (فراورده های موضعی) 2821
کلیدینیوم -سی 2506
کلومیپرامین هیدروکلراید 769
کلوتریمازول (فراورده مهبلی) 928
کلوتریمازول (فراورده موضعی) 1055
کلماستین 892
کلسیم (فراورده خوارکی وتزریقی) 917
کلرفنیرامین مالئات 735
کلردیازپوکساید 1473
کلرامفنیکل (فراورده های چشمی ) 860
کتوکونازول (فراورده های موضعی) 803
فنوباربیتال 2780
سیپروفلوگزاسین (فراورده های خوراکی وتزریقی) 665
سولفور 571
سولفاستامیدسدیم 815
سلنیوم سولفاید 1382
سدیم کلراید فراورده های چشمی 956
سدیم کلراید(فراورده تزریقی) 786
سالیسیلیک اسید 2098
سالبوتامول (فراوده خوراکی -تزریقی) 855
سالبوتامول (فراورده استنشاقی) 834
رانیتیدین 1566
دیلتازم هیدروکلراید 698
دیکلوفناک سدیم(فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 1207
دیفن هیدرامین هیدروکلراید 1208
دی فنوکسیلات 868
دگزامتازون فسفات (فراوده های چشمی وگوشی) 1001
دگزامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی) 1026
دکستروزوسدیم کلراید 678
دکستروز 684
جنتامایسین (فراورده های چشمی) 1718
جنتامایسین (فراورده تزریقی) 835
تریکلوکاربان 618
تری فلوئوپرازین 8991
تریامسینولون ان ان 7497
تریامسنولون آسیتوناید(فراورده های موضعی) 1367
تربامسینولون آستوناید(فراورده تزریقی) 811
تریامترون -اچ 1036
ترفنادین 858
ترتینوئین 2726
تتراسیکلین هیدروکراید (فراورده های موضعی ) 648
تتراسیکلین هیدروکلراید (فراورده های خوراکی) 660
تنراسیکلین هیدروکلراید(فرآورده های چشمی ) 868
تئوفیلین جی 3168
تئوفیلین 2475
پیریتیون زینیک 633
پیروکسیکام (فراورده های خوراکی ،تزریقی ومقعدی) 803
پوویدون آیوداین 810
پماد چشمی ساده 773
پرومتازون هیدروکلراید 920
پروژسترون 1231
پروپرانولول هیدرو کلراید 1293
پردنیزولون استان (فراورده های چشمی) 1091
پردنیزولون (فرآورده های خوراکی) 4454
پابا 850
بیزاکودیل 1158
ینزیل ینزوات 729
ینزیدامین هیدروکلراید 792
ینزوئیل پراکساید 969
یکلومتازون دی پروپیونات 960
برم هگزین هیدروکلرید 675
بتامتازون دی سدیم فسفات (فراوده های چشمی ،گوشی ،بینی ) 2936
بتامتازون (فراورده های موضعی ) 5500
بتامتازون (فراورده های خوراکی وتزریقی ) 1999
ایندومتاسین 995
ایمی پرامین هیدروکلراید 1111
انسولین 820
انالاپریل مائات 634
امپرازول 718
اکسی توسین 671
اکسپکتورانت کدئین 1183
اکسازپام 806
استرادیول والرات (فرآورده های خوراکی وتزریقی ) 2210
اریترومایسین (فراورده های موضعی) 1095
اریترومایسین (فراوده خوراکی وتزریقی) 982
اریترومایسین (فراورده چشمی) 1241
ارگوتامین -سی 1728
اتینیل استرادیول 778
آسیکلووبر(فراورده چشمی) 557
آتنولول 623
آب مخصوص تزریق 602
آ اس آ کدئین 895
هماتینیک 1756
ویتامین ث 912
ویتامین (ب)کمپلکس 2381
ویتامین (ب-6) 1203
ویتامین (آ+د)(فراوده موضعی) 813
ویتامین (آ)(فراورده چشمی) 1200
نفازولین هیدروکلراید یانیترات (فراورده بینی ) 975
مولتی ویتامین ومینرال 869
مولتی ویتامین تراپئوتیک 639
مولتی ویتامین وآهن 1019
مولتی ویتامین 1647
منیزیم هیدروکساید 2694
منتول سالیسیلات 1091
متیل سالیسیلات 1198
مبندازول 7332
ماینوکسیدیل (فرآورده های موضعی) 1746
لیدوکائین هیدروکلراید (فراورده های موضوعی ) 2102
گریپ کودکان 902
گایفنزین 659
کلرهگزیدین گلوکانات 1014
کلرفنیرامین مالئات 778
کروتامیتون 1332
کالامین - دی 1750
کاربامید پراکساید 637
فولیک اسید 734
فنیل افرین هیدروکلراید (فرآورده های بینی ) 2503
فروس سولفات 1937
سیلورسولفادیازین 1339
سوکرالفیت 3273
سوربیتول 1962
سرماخوردگی بزرگسالان 941
سدیم کلراید (فراورده شستشو دهنده ) 2171
سدیم کلراید (فراورده بینی ) 1811
سدیم فلوئوراید 558
ستیل پیریدینیوم کلراید 668
ستریمید -سی 1041
سالیسیلیک اسید 703
زینک اکساید 1179
زغال فعال 634
دیمن هیدرینات 1157
دیکلوفناک دی اتیل آمونیم 773
دیفن هیدامین هیدروکلراید 519
دیفین هیدارمیت کامپاند 669
دکسترومتورفان -هیدرویروماید 771
دکسترومتورفان -پی 2492
دکسپانتول 785
دایمتیکون فعال شده 12940
دایجستیو 5717
پیروکسکام 745
پوویدون آیوداین 700
پماد سوختگی 915
پسودوافدرین هیدروکلراید 1101
پانکراتین 1420
بیزاکودیل 5651
اکسپکتورانت 655
اشک مصونوعی 618
ا .آر .اس 696
آنتی هیستامین دکونژستان 1332
ایبوبروفن 938
اکسپکتورانت 1000
اشک مصنوعی 1118
استامینوفن 1844
اُ.آر.اِس 870
آنتی هموروئید 6050
آلومینیوم هیدروکساید 1197
آلومینیوم اِم جی 2649
آ.ث.آ 1786
آ.اس.آ 2994
والپروئيك‌ 2229
وارفارين‌ 2437
وارپاميل‌ 1917
هيدروكلروتيازيد 2132
نيفديپين‌ 1790
نيتروگليسرين‌ 2309
نيتروفورانتوئين‌ 2000
نفازودون‌ 1828
مدروکسی پروژسترون 12137
متيل‌فنيديت‌ 1932
متيل‌پردنيزولون‌ 1804
متفورمين‌ 2198
مترونيدازول‌ 2569
ليتيوم‌ 1731
لووستاتین‌ 1634
لووتيروكسين‌ 1662
لورازپام‌ 2369
کلونازپام‌ 2112
کلومیپرامین‌ 2158
کلستیرامین‌ 1552
كلاريترومايسين‌ 1747
كتوپروفن‌ 1450
كاربامازپين 6219
کاپتوپریل‌ 1958
فني‌توئين‌ 1805
فلووستاتين‌ 1416
فلوكونازول‌ 1652
فلوکستین 2871
فکسوفنادین‌ 2250
فاموتیدین‌ 1726
كلريد پتاسيم‌ 1778
سيساپرايد 1522
سیپروفلوکساسین‌ 2072
سفیکسیم 1883
سفوروکسیم‌ 1660
سفالکسین‌ 1861
سفاکلور 1460
سفادروکسیل‌ 1557
سرترالین 2550
سایمتیدین‌ 1647
رانیتیدین 2174
دیلتیازم‌ 1675
دیگوکسین‌ 1648
دیکلوفناک‌ 2063
دیفن‌هیدارمین‌ 1596
دیازپام‌ 1701
داکسی سایکلی 2546
جمفیبروزیل‌ 1846
تیمولول‌ 1560
تریامترن‌ هیدروکلروتیازید 1523
تاموکسیفن‌ 1991
پنی‌سیلین‌ وی (V) 1760
پنی‌سیلین‌ جی‌ (G) 1739
پنتوکسیفیلین‌ 1689
پروپرانولول 2053
پاروکستین‌ 2092
بوسپیرون‌ 1719
بکلومتازون‌ استنشاقی‌ 1510
ایزوسورباید 1695
ایندومتاسین 2326
ایمیپرامین 1729
ايتودولاك 1481
ایبوپروفن‌ 1664
انسولين‌ رگولار 1557
اگزاسیلین 1498
افلوکساسین 1567
استروژن کونژوگه 3216
استراديول‌ 1798
استامینوفن کدئین 1682
استامینوفن‌ 1559
اسپری‌ بینی بکلومتازون‌ 1607
آسبوتولول‌ 1443
اریترومایسین‌ 1800
آمی‌تریپتیلین‌ 1852
آموکسی‌سیلین‌کلاوولانات‌ 1524
‌آموکسی‌سیلین 1711
آملودیپین‌ 1735
آمپی‌سیلین‌ 1720
آلندرونات‌ 1539
آلپرازولام 7604
آلبوترول‌ 1509
آسیکلوویر 1760
آسپیرین 1656
آزيترومايسين 2010
آتنولول‌ 2158